87745. lajstromszámú szabadalom • Dugasz accumulator tartályok számára

Megjelent 193: 1. évi február hó 3 -án . MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87745. SZÁM. — VU/i. OSZTÁLY. Dugasz accumulatortartályok számára. Société de PAccumulateur Tudor Páris. A bejelentés napja 1920. évi november hó 6-ika. Belgiumi elsőbbsége 1918. évi március hó 15-ike. A zárt födéllel bíró aceumulator-tartá­lyok oly dugasszal láttatnak el, melyeik a gáz-kilépést megengedik. Az eddig alkalmazott ilyen dugaszok a 5 gázzal elragadt vagy ráakódások folytán röpített folyadékrészecskéket nem tartot­ták kellő biztonsággal vissza, úgy hogy ezek a tartály külsején terjedtek el ahe­lyett, hogy az accurnu 1 atorba tereitettek 10 volna vissza. A jelen találmány célja e hátrány meg­szüntetése a következő elvek szerint: 1. a nedves gázok a dugaszba való lépé­sük után, de a szabadiba való kilépés előtt 15 olyan zeg-zugos úton vezettetnek, mely­nek megtétele közben fodyadéktartalmu­kat leadják; 2. a gáznak a dugaszba való belépési helye magasabban fekszik, mint a dugasz 20 által elfogott folyadékrészecskéket a du­gaszból a tartályba visszabocsátó nyílá­sok szintje; 3. a gázoknak a dugaszból való kilépési helye vagy helyei magasabb szintben van-25 nak elrendezve, mint azon nyílás, mely az ezen gázokkal esetleg kilépő folyadék­részecskéket visszavezeti a dugaszíba. Az 1—4. ábrákban a fenti elvek szerint készült két példaképem dugasz van fel-80 tüntetve. A folyadékrészecskéket tartalmazó gáz a dugaszba az (A) nyílásokon át lép s a (B) válaszfal által zeg-ziugosan tereltetik. miközben a (C, D, E, F) falakon a magá-85 val vitt foiyadékrészeket leadja. E folya­dékrészek a dugasz fenekén összegyűlnek 6 a (G) fúratokon térhetnek vissza a tar­tályba. A folyadéktól mentesített gáz (H) kibocsátó nyílásai a dugasz felsejének (I) csészéjébe nyílnak, melynek legmélyebb 40 pontjából indul ki a (J) furat, mely a ki­lépő gázzal esetleg még kivitt folyadék­részecskéket visiszaivezeti a dugasz belse­jébe. Az 5. és 6. ábrák a zeg-zugos út meg- 45 nyújtását célzó a tulajdonképpeni dugasz körül elrendezett (R) fallal bíró fogana­tosítási példát ábrázolnak, melynél a gázt az (R) falon átbocsátó (L) nyílások az (A) nyílásokhoz képest el vannak tolva. 50 Természetes, hogy a dugasz belsejében is fokozható a zeg-zugos út hossza. Szabadalmi igények: 1. Dugasz aocuimulaitortartályok szájmára, jellemezve a gázt zeg-zugos úton vezető 55 járatok által. 2. Az 1. alatti dugasz változata, melyet az jellemez, hogy a gázt a dugaszba be­bocsátó egy vagy több nyílás maga­sabb szintben van, mint a dugasz által 60 visszatartott folyadékot a tartályba visszabocsátó nyílás. 3. Az 1. és 2. alatti dugasz változata, me­lyet az jellemez, hogy a gázt kibocsátó egy vagy több nyílás magasabb szint- 65 ben van, mint a gázzal esetleg kilépett folyadékot a dugaszba visszabocsátó nyílás. 1 rajzlap melléklettol. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents