87741. lajstromszámú szabadalom • Antennaelrendezés vezetékeknek, különösen nagyfeszültségű vezetékeknek befolyásolására

Megjelent 1931. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87741. SZÁM. — VlI/j. OSZTÁLY. Antennaelrendezés vezetékeknek, különösen nagyfeszültségű vezetékeknek befolyásolására. Dr. Erich F. Huth G. m. 1b. H. cég- Berlin. A bejelentés napja 1921. évi október hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi november hó 2-ika. Mindennemű vezsetékek befolyásolására, különösen pedig elektromos hullámok át­vitelére szolgáló nagy feszültségű vezeté­keknél (távírás és telefonia) rendszerint 5 drótalakú antennákat használnak, melyek megfelelő hosszban a befolyásolandó ve­zetékekkel párhuzamosan vannak kife­szítve. Ha egy ilyen vezetékben nagyobb feszültség uralkodik, akkor előfordulhat, 10 hogy a vezeték feszültsége az. antennába lép át és a küldő- vagy felvevőkészüléket veszélyezteti. De még abban az esetben is, lia a vezetékben nemi uralkodik különösen nagy feszültség, fennforog annak a ve-15 szél .ve, hogy bárminő okból a vezetékben túlfeszültségek lépnek fel, melyek a veze­tékkel kapcsolt felvevő- vagy küldőkészü­lékeket veszélyeztethetik. Ilyen túlfe­szültségek elleni védelem céljából ismere-20 tes földelt villámhárító kötelek alkal­mazása, de ilyenek sem alkalmasak arra, hogy a vezeték mentén haladó hullámot eléggé gyorsan csillapítsák, vagy leve­zessék. A szabadvezetékek biztosítására 25 használt egyéb szerkezeteik is oly lomhán működnek, hogy a felvevő- és küldőké­szülékek megsérülése fordulhat elő és ezért gondoskodni kell oly rendszabályok­ról, melyek ezt meggátolják. 80 A találmány célja oly antennarendszer létesítése, mely a vezetékkel induktív kapcsolásban állva saját kiképzése foly­tán meggátolja a veszélyes feszültségek­nek a rezgési körbe1 , illetve a küldő- és> 85 felvevő készülékekbe való átlépését. A ta­lálmány tehát abban áll, hogy maga az antennarendszer úgy van kiképezve, hogy a földelést elbírja anélkül, hogy a veze­ték felé irányuló, vagy a vezetéktől az antennára menő befolyásolást meggá- 40 tolná. A mellékelt rajzon a találmányt ké­pező elrendezésnek több fognatosítási alakja van feltüntetve. Az (1) vezetékkel (1. ábra) párhuzamo- 45 san két (a) és (b) antennadrót van kife­szítve, melyek egy-egy (s) és (t) kapcsoló­csévén át a közös (o) semeleges ponthoz vannak vezetve; ez a pont az (e) földdel van összekötve. Az (s) és (t) kapesolócsé 50 vekkel az (r) kapcsolócséve van kap­csolva, mely egy rezgő körhöz (lendítő­kerékszitakör, anódakör, vezérlőkör) tar­tozik, mely kör egy felvevőnek vagy kül­dőnek vagy mindkettőnek részét képezi. A 55 küldésnél vagy felvevésnél az (s) és (t) csévék egymást az (r) csévére gyakorolt hatás tekintetében támogatják és a fel­vett teljesítményt a rezgő körbe viszik át vagy ebből a teljesítményt felveszik. Ha 60 az antennába túlfeszültség lép, akkor az az antenna semleges pontján minden ne­hézség nélkül a földbe vezettetik. A ké­szülék kezelőjének veszélyeztetése ezáltal meg van akadályozva. 65 A két (a) és (b) antennát már most arra használhatjuk, hogy egy és ugyan­azon vezetéket (fázist) vagy ugyanazt a yeiziotiékköteget befolyásolják. Ebben az esetben az (a) és (b) antennarészeket úgy 70 kell befolyásolni, hogy mindkettőben egy­idejűleg a legmagasabb és legalacsonyabb feszültség, illetve a legnagyobb és legki­sebb áram lépjen fel, ha a két antenna a földelési pontnak ugyanazon oldalán fek- 75 szik. Ha azonban az antennák úgy van­nak elrendezve, hogy az egyik antenna rész az egyik irányban a vezetékkel pár-

Next

/
Thumbnails
Contents