87730. lajstromszámú szabadalom • Lágzó állvány

Megjelent 1931. évi február hó 3-án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87730. SZÁM. — II/h. OSZTÁLY. Lángzóállvány. N. Y. Werktuig-enfabrik „Rotator" Amsterdam. A bejelentés napja 1923, évi julius hó 4-ike. Hollandiai elsőbbsége 1923. évi január hó 18-ika. A találmány olyan lángzóállványra vo­natkozik, amelynek előállítása különösen olcsó és többféle előnyös alkalmazást en­ged meg. A találmány abban áll, hogy a 5 lángzó felvételére szolgáló gyűrű huzalból vagy másefféléből való rudakkal van ösz­szekötve, amelyek oly módon vannak meg­hajlítva, hogy a gyűrű síkjához képest két irányban terjednek és az egyik oldalon 10 vízszintes résszel vannak ellátva, míg a másik oldalon lábak képződnek. A találmány tárgyát a mellékelt rajz kapcsán részletesebben ismertetjük, amely a találmány tárgyát tevő állványnak egy-15 szerű előállítási és különböző használati módját szemlélteti. Az 1. és 2. ábra két kiviteli alakot példaké­pen vázlatosan ábrázol. Az 1. ábra szerint az (a) gyűrű a lángzó 20 felvételére szolgál és ahhoz (b, c, d, e) hu­zalok vannak erősítve. A (b) és (c) huza­lok a vízszintes (f) huzalrészek útján, míg a (d) és (e) huzalok a vízszintes (g) huizalrész útján vannak egymással össze-25 kötve. A (b, c, f) huzalok egyrészt és a (d, e, g) huzalok másrészt egy-egy huzal­darabból készülhetnek. Az 1. ábrában feltüntetett helyzetben az állvány a (b, c, d, e) rudak által képezett 30 lábakon nyugszik, míg a vízszintes (f, g) rudak az (a) gyűrű, illetve az ebbe helye­zett lángzó fölött kellő magasságban la­posfenekű hevítendő edény elhelyezésére alkalmasak. Természetes, hogy ugyanúgy 35 sík rostély is helyezhető el, amelyre la­posfenekű edény állítható. Ha már most az állványt megfordítjuk, úgy az a vízszintes (f) és (g) rudakon nyugszik és a (b, c, d, e) lábak nyúlnak túl az (a) gyűrű síkján, illetve a behelye- 40 zett lángzón. Az említett lábak közé már most domborúfenekű edény állékonyan helyezhető hevítés céljából. Nyilvánvaló tehát, hogy a találmauy lehetővé teszi, hogy ugyanazon legegysze- 45 rűbb kivitelű lángzóállvány segélyével lapos és domború fenekű edényeket he­víthessünk. A 2. ábrában egy másik kiviteli alak azon helyzetben van feltüntetve, amely- 50 ben a vízszintes rudak alul vannak. Itt ezenkívül fel van tüntetve, hogy mi mó­don készülhet az állvány a gyűrűvel együtt egyetlen huzaldarabból megfelelő hajlítás útján. A huzalvégeket egymással 55 összeforrasztjuk vagy más módon kötjük össze egymással. Szabadalmi igények: 1. Lángzóállvány, jellemezve azáltal, hogy a lángzó felvételére szolgáló 60 gyűrű huzalból vagy más efféléből álló rudakkal van összekötve és ezek oly módon vannak hajlítva, hogy azok a gyűrűn átfektethető sík mindkét ol­dala felé terjednek és az egyik oldalon 65 legalább két vízszintes rúd fekszik, míg a másik oldalon megfelelő számú láb van kiképezve. 2. Az 1. igénypontban védett lángzóáll­vány kiviteli alakja, jellemezve azál- 70 tal, hogy a gyűrű a rudakkal együtt egy darab huzalból hajlítás útján van előállítva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents