87640. lajstromszámú szabadalom • Závárzatemeltyű főleg főleg vadászfegyverek számára

Megjelent 1931. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87640. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Závárzatemeltyű főleg vadászfegyverek számára. fegyverneki Frommer Rudolf vezérigazgató Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 17-ike. Jelen találmány tárgya závárzat­emeltyű, főleg vadászfegyverek számária, mely fölfelényomással működtetendő és a csövet úgy a csőkampónál, mint a cső 5 egy felső nyúlványánál is elreteszeli. A jelen találmány szerinti závárzat­emeltyű az eddigi, fölfelényomással mű­ködtetendő ily emeltyűktől abban külön­bözik, hogy úgy a esőkampó, valamint 10 egy, a cső felső részén levő nyúlvány el­reteszelésére egy-egy külön, vele csukló­san összekötött retesszel van ellátva. A két retesz, a csuklós kapcsolat folytán, bizonyos mértékű egymástól való függet-15 lenséget nyer, and a szerkezet elreteszelő működését megkönnyíti és biztosabbá teszi. A rajzon a találmány egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 20 1- ábna a szerkezet hosszmetszete nyu­galomban levő závárza temeltyűvel; a 2. ábra ugyanezen metszet, de fölnyo­mott závárzatemeltyűvel, visszahúzott re­teszelő tuskóval és lebillentett csővel; a 25 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra III—• III vonala szerint és a 4. ábra a závárzatszerkeaet vízszintes metszete. Az (1) závárziatemeltyű a (2) csap kö­rül leng és a (3) rúgó hatása alatt nyu- 80 galmi helyzete felé törekszik. Az (1) zá­várzatemeltyűvel a (8) csap útján a záró­testben vízszintes irányban vezetett (10) zárótuskó csuklósan van összekötve, mely (11) zárótoldatával, az emeltyű záróhely- 35 zetében, a (13) cső (12) nyúlványára szarul ós ezáltal a csövet elreteszeli; a (8) csap a záróemeltyű egy (9) hosszlyukában mo­»og. Az (1) záróemeltyű ezenkívül (16) csap útján a csőkampót ismert módon el- 40 reteszelő (15) retesszel is össze van kötve, úgy hogy az (1) emeltyű a csövet alul és fölül reteszeli el. Szabadalmi igény: Závárzatemeltyű, főleg vadászfegyverek 45 számára, mely fölfelényomással mű­ködtetendő és mely egy a csőkampót elreteszelő reteszt működtet, azzal jel­lemezve, hogy még egy külön, a záró­testben vízszintesen vezetett, záró- 50 tuískóval csuklósan van összekötve, mely zárótoldatával a cső egy nyúl­ványára fekszik és ezáltal a csövet, zárt helyzetében, fölül is elreteszeli. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents