87620. lajstromszámú szabadalom • Regisztráló pénztár

Megjelent 1931. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87620. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Regisztráló pénztár. The Remingtoii Arrns. Co. New-York. A bejelentés napja 1920. évi november hó 27-ike. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1918. évi november hó 19-ike. A találmány javított, billentyűkkel mű­ködtethető, regisztráló pénztárra vonatko­zik és célja általánosan javított szerkeze­tet létesíteni. A találmányi leírásban is-5 mertetett szerkezetek azonban más típusú gépeknél is alkalmazhatók. A találmány különösen a következő ré­szek javításában áll: a billentyű működ­tető szerkezet és az összegjelzőtáblák, a 10 függélyesen mozgatható, forgó művelet­jelzők, amelyek egyúttal villanást is léte­sítenek; egy javított közbenső reteszelő berendezés, amely egy úgynevezett „al­kalmazott" billentyű működtetését teszi 15 szükségessé, mielőtt más billentyűket lehetne lenyomni, továbbá egy mozgat­ható billen tyűkapesoló: azonkívül meg­felelő számolón) ű és oly eszközök, ame­lyek a különbözőképpen működtetett re-20 gisztráló szegmensekkel a számolóművet kapcsolják, ill. a kapcsolatot bizonyos idő­ben oldják; továbbá a szegmenskeretek reteszei fiókfelszabadító eszközök és a kü­lönleges számolóművek megfelelő elren-25 dezése. A találmány további fontos tárgya, egy önműködőéin író regisztráló szalag alkal­mazása, amelyre minden művelet rész­letei önműködően följegyeztetnek és oly 80 eszközök alkalmazása, amelyek az egyes számolóműveken összegyűjtött végössze­geket a szalagra nyomtatják, másrészt oly megfelelő reteszelő szerkezetre is kiterjed a találmány, amely egyszerű zár útján a 35 gép ellenőrzését lehetővé teszi. Elgy máso­dik zárt is alkalmazhatunk továbbá, oly célból, hogy a regisztráló szalaghoz hozzá­férhessünk úgy, hogy az utóbbit egy al­kalmazott kicserélheti, hja elfogyott, anél­kül, hogy a gép további részeihez hozza- 40 férhetne. Ezekkel és a találmány egyéb tárgyai­val kapcsolatban a bizonyos új szerkeze­tekről és alkatrészekről is van szó, ame­lyeket az alábbiakban az egy megfelelő 45 kiviteli alak és a csatolt rajzok kapcsán ismertettünk. A jelen találmány tárgya lényegileg egy harmincegy billentyűs regisztráló pénztár, amely kilenc filléres billentyű- 50 vei, kilenc tízfilléres billentyűvel, hét ko­ronás billentyűvel, négy műveleti billen­tyűvel és két „alkalmazotf-billeiityűvel rendekeziik. A gép oly közbenső reteszelő szerkezet- 55 tel van kiképezve, amely működését mind­addig gátolja, míg az egyik „alkalmazott"­billentyűt le nem szorítottuk teljes mér­tékben (a rajzon feltüntetett gép esetében ez a leszorítás kb. 41 /a fok elfordulás után 60 következik be). Bármely más billentyű működtetése a lenyomott „alkalmazott" -billentyűt felszabadítja és lehetővé teszi ezáltal, hogy valamennyi működtetett bil­lentyűt löketük végső határáig a jelen gg. gép esetén 20 fokos elforgásig lenyom­hatjuk. Az ily gépeknél szokásos, hátsó függő reteszeket is alkalmazzuk, amelyek meg­gátolják egy-egy billentyűcsoportból egy- 70 szerre több billentyűnek a működtetését. A billentyűk és az általuk működtetett ré­szek közötti kapcsolat a billentyűkön ki­képezett csapok és görgők útján jön létre, amelyek a regisztráló vagy különleges 75. billentyűkeret kapcsoló hasítékaiban mű­ködnek. A hasítékok végükön nyugaszok­kal vannak kiképezve úgy, hogy a billen-

Next

/
Thumbnails
Contents