87562. lajstromszámú szabadalom • Csomagolás kihúzósávval ellátott filmekhez

Megjelent 1931. évi február hó 203 -án . MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8756a. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Csomagolás kihúzósávval ellátott filmekhez. Aktieiigesellschaft für Anilin-Fabrikatioii Berlin. A bejelentés napja 1923. évi májas hó 15-ike. A talámány kihúzósávval ellátott fil­mekhez való olyan csomagolásra vonatko­zik, amely a kéregpapírhói, sotutábláhól, vagy hasonló anyagból készült külső tok-5 ból és bádogbetétből van összetéve, amely a megvilágított és a meg nem világított filmek között végigmenő válaszfallal van ellátva. A külső kéregpapírburkolattal el­látott ilyenfajta csomagolások a teljes 10 bádogcsomagolással szembeni lényeges súlymegtakarítás mellett általában a megvilágított filmek könnyebb áthúzását teszik lehetővé a kéregpapírfalaknak a merev bádogtokkal szembeni nagyobb en-15 gedékenysége következtében. Hogy azon­ban ezek az előnyök teljes mértékben ér­vényesüljenek, a bádogbetétnek is egyes részeiben lehető nagy mértékben és oly­módon engedékenynek kell lennie, hogy az 2o a filmek könnyű átfordítását támogassa. Egyúttal kívánatos, hogy a betét a na­gyon könnyen deformálható külső csoma­golási toknak mintegy keretül szolgáljon és ezáltal biztonságot nyújtson nem kívá-25 natos kidudorodások ellen, amelyek foly­tán nevezetesen a megvilágítási nyílás hasadékán át fény juthatna a filmekhez. Ismeretesek ugyan már olyan csomago­lások, amelyek az egyik vagy a másik kö-30 vetelménynek megfelelnek, azonban egy harmadik követelmény rovására. Így pl. az egyik ismert filmcsomagolásnál a vá­laszfal rúgózó engedékenységét egy máso­dik, az elsőhöz ferdén futó fal elrendezé-35 sével, de ezzel jelentékeny súlyszaporítás mellett igyekeznek elérni. Egy másik is­mert csomagolásnál a bádogbetétet lénye­gében csupán az átmenő válaszfal alkotja, amely a kéregpapírtokban könnyen uíána-40 engedően van elrendezve. Ennek a bádog­betétnek ugyan csekély a súlya és a húzó­sávok lehúzásánál elegendő rúgózást biz­tosít, de a külső kéregpapírtokot nem eléggé merevíti és a filmcsíkoknak a hátsó oldalon nem nyújt biztos vezetést, amely 45. a kiálló ütközőrészeken való ferde áthú­zásnál a beszakadást megakadályozza. Egy másik ismeretes bádogbetét ezeket a hátrányokat kiküszöböli ugyan és a ké­regpapírtoknak elegendő szilárdságot biz- 50 tosít, a válaszfal azonban mereven és nem engedékenyen fekszik a tokban, úgyhogy a filmek átfordításakor fellépő ellenállás jelentékenyen megnövekedik. Jelen találmány célja az, hogy a külső 55, kéregpapírtokkal ellátott csomagolásnak fentemlített előnyeit elérjük és emellett a felemlített hátrányokat elkerüljük. Ezen célból a középső válaszfal, amely a cso­magolást a meg nem világított és a meg- 60 világított filmek számára közelítőleg meg­felezve, két rekeszre osztja, hosszanti ol­dalának csalt egy részén van a tokkal szi­lárdan összekötve két oldalsó borda segé­lyével, melyek a külső kéregpapírburko- 65 lat hosszabbik keskeny oldalának támasz­kodnak; ezen fal másik része azonban, amely szabad végén fordítóborda gyanánt van kiképezve, olymódon van mozogha­tóvá téve, hogy középsíkjából mindkét ol- 70 dalra kihajolhat. Ezen célra elegendő, ha a fal két részét az elválasztási helyen egy­szerűen csuklósan kötjük össze egymás­sal. Célszerűbb azonban, ha a középfal szabad végének rugalmas engedékenysé- 75 get adunk akár külön rúgózó részek el­rendezése, akár azáltal, hogy magának a bádogfalnak rúgózó rugalmasságát hasz­náljuk ki. A rajz 1—9. ábráin a találmány tárgyá- 80

Next

/
Thumbnails
Contents