87516. lajstromszámú szabadalom • Marokba fogható kukoricamorzsoló

. Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGTAR KIRÁLYI ^jjj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87516. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Marokba fogható kukoricamorzsoló. Filla Gyula áll. vasgyári felügyelő Diósgyőr-Vasgyár. A bejelentés napja 1924. évi május hó 16-ika. Jelen találmány tárgya marokba fog­ható kukoricamorzsolóra vonatkozik, mely úgy felnőttek, mint gyermekek által hasz­nálható. 5 Az eddig használt kukoricamorzsoló­gépek hátránya az, hogy csak teljesen száraz kukorica alkalmas a morzsolásra, amennyiben a még nedvet tartalmazó kukoricaszemeket a gép fogai össze-10 zúzzák. Továbbá a gépből kihulló csutká­ról a rajta maradt szemeket utólagosan külön le kell morzsolni és a lemorzsolt kukoricát a morzsológép fogai által össze­tört csutkatörmeléktől rostálás által meg-15 tisztítani. Ezzel szemben jelen találmánynál a cél az, hogy a többnyire csak a csutkával vagy a lócába vert kés fokával való fá­radságosabb és nagyobb erőt igénylő 20 morzsolással szemben kisebb erővel, egy­szerű módon és az érdessé váló csutkával a, tenyérre dörzsölhető fájós hólyag kelet­kezésének elkerülésével, akár érett, de még nedvet tartalmazó vagy teljesen szá-25 raz, akár pedig rövid vagy hosszú csutká­ról ugyanazon körülmények között jóval több kukorica legyen lemorzsolható anél­kül, hogy a morzsolás után külön rostáiás volna szükséges. 80 A szóban levő kis készülékkel a kuko­rica morzsolása, amint a mellékelt rajz 4. ábrájából kivehető, úgy történik, hogy a jobbkéz markába fogott készüléknek fogazott felületét a balkézben tartott és a 85 lemorzsolásra szánt csővel a jobbkéz sza­badon levő ujjaival kifejtendő gyenge nyomása mellett addig hozzuk — meg­felelő szög alatt — érintkezésbe az egy­idejűleg alkalmazandó morzsoló mozgás-4/0 sal, amíg szem van a csutkán. A találmány tárgyának egy-egy példa­képpen vett foganatosítási alakját izo­metriában a csatolt rajz 1., 2. és 3. ábrája tünteti fel. Az 1. ábra szerinti marokba fogható kukoricamorzsoló az (5), (6) és (7) részből áll. A megfelelő nagyságú és elegendő erősségű edzhető anyagból való (5) mor­zsolólemez mindkét felületén sülyesztett felerősítőlyukakból ós megfelelő kapasz- 50 kodó durva reszelő- vagy ráspolyfogak­kal van ellátva. A (6) nyél fából vagy valamely más anyagból készülhet, amely­hez (7) facsavarokkal lesz az (5) mor­zsolólemez először az egyik és idővel a 55. fogak elkoptatása után a másik oldalról felerősíthető. A 2. ábra szerinti marokba fogható kukoricamorzsoló edzetlen fehér- vagy rézbádogból, vagy az edzés és cementá- 60 lásra is alkalmas (8) lemezből készül, mely hosszirányú szélén (9) merevítő­szegéllyel van ellátva. A (8) lemez egyik felületén megfelelő távolságban a torma­reszelőhöz hasonló fogak vannak ki- 65' képezve. A (8) lemez a (7) csavarokkal erősíthető a (6) nyélhez. A 3. ábra a 2. ábrában feltüntetett és ugyanolyan fogakkal bíró, de a (9) sze­gély nélküli kukoricamorzsolót tünteti fel 70-azzal a különbséggel, hogy a (8) lemez nem a (6) fanyélhez, hanem a szintén vé­kony fehér- vagy rézbádogból, vagy más lemezből összehajlított (12) vázhoz van a (11) perem egész hosszában hozzá for- 75 rasztva. A (12) váz egy vagy több darab lemezhulladékból állítható elő, mely utóbbi esetben az egyes részek össze­forraszthatok. A (6) és (12) nyél sima vagy hullámos 80

Next

/
Thumbnails
Contents