87512. lajstromszámú szabadalom • Teljesen zárt szelepvezérmű erőgépek számára

. Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87513. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Teljesen zárt szelepvezérmű erőgépek számára. Daimler Motorén Gesellschaft cég Stuttgrart-Uiitertürkhei ni. A bejelentés napja 1916. évi október hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1915. évi szeptember hó 6-ika. A találmány erőgépek, különösen égési erőgépek szelepvezérlő emelőinek elrende­zésére vonatkozik, oly esetben, midőn a bütyöktengely a henger-fejek fölött van. 5 Az újkori, pl. automobilok, repülőgépek stb. erőgépeinek magas fordulatszáma mellett, a mozgó részek jó és mégis taka­rékos kenése elsőrendű szükséglet. A tel jesen zárt forgattyútokban mozgó forgalv-10 tyútengelynél és dugattyúrudaknál e kö­vetelmény könnyen teljesíthető. Jóval nagyobb nehézségek merülnek fel a hen­gerfejek fölött elrendezett bütyöktengely s az ezáltal működtetett és viszont a sze-15 lepeket működtető lengő emelők kenésé­nél. Itt is kívánatos a bütyöktengely és a lengőemelő teljes betokozása, hogy e ré­szeket olajveszteség nélkül jól kenhessük. E célt azonban eddig nem lehetett elérni, 20 mert, ha a szeleporsók nincsenek maguk is a bütyöktengely tokjában elrendezve, a lengőemelőknek a tok falán át kell lép­niök s erre mozgásuknak megfelelően rés­alakú nyílásokat igényelnek, melyen ke-25 resztül az olaj kifecskendhet, vagy külö­nösen repülőmótoroknál a légvonat által kiszívódhat. A találmány e hátrányt úgy kerüli el, hogy a szelepeket vezérlő lengőemelőknek 30 a vezértengelyt bezáró tok belsejében ágyazott tengelyei a tokból kinyúlnak s a tokon kívül fekvő részeiken hordják a szelepeket vezérlő karokat, míg a vezér­tengely bütykei által befolyásolt karjaik 35 a tok belsejében foglalnak helyet. Aján­latos emellett a lengőemelők tengelyeit közvetlenül a vezértengely tokjának falá­ban ágyazni s ezen ágyon, ill. az ágyak egyikén kivezetni, úgyhogy jó tömítést érünk el azokon a helyeken, ahol a lengő- 40 emelőtengelyek a tokból kinyúlnak. A lengőemelők betokozása minden hen­ger számára elkülönítve eszközölhető, mely esetben az egyes tokok oldható csö­vekkel vannak összekötve, melyek a bü- 45 työktengelyt veszik körül. Lehet azonban a lengőkarok és a vezértengely betokozá­sát az összes hengerek számára közösen létesíteni, mely esetben az egyes henge­reknek megfelelő tokok az őket összekötő 50 csődarabokkal egy darabot képeznek. A rajzon a találmány tárgyának egy fcga­natosítási példája van feltüntetve. 1. ábra a betokozott vezérművet ke­resztmetszetben, részben oldalnézetben 55 tünteti fel. 2. ábra a megfelelő alaprajz. 3. ábra pedig az egyik hengernek meg­felelő tok nézete. Az (1) hengerfej két (2) szelepének 60 egyike a kibocsátást, másika a bebocsá­tást vezérli; ezeket viszont a (3) bütyök­tengely a (4, 5, 6) lengőemelők révén ve­zérlő. A (3) vezértengelyt az alsó (7) és a felső, 8 részből álló tok veszi körül. E két 65 rész határvonala mentén vannak a tok­falban a lengőemelők (5) tengelyeinek ágyai elrendezve, úgyhogy a (8) tokfedél leemelése után a lengőemelőket beszerel­hetjük vagy ellenőrizhetjük. A tok alsó 70 részét a (3) vezértengelyt körülvevő cső­alakú (9) köpeny képezi, mely a tok (7) része alatt vályút, az egyes hengereknek megfelelő tokok között pedig csövet ké­pez, mely utóbbi vagy külön szerelhető 75 be, vagy pedig a (7) tokrésszel egy egé-

Next

/
Thumbnails
Contents