87511. lajstromszámú szabadalom • Poroló

Megjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYA 11 KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8*7511. SZÁM. — XYIII/a. OSZTÁLY. Poroló. Messner Lajos mérnök Forchheim (Bajorország1 ). A bejelentés napja 1921. évi február hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi március hó 13-ika. Bútorok, szőnyegek, ruhák stb. tisztítá­sára szolgáló porolók a legkülönfélébb ki­viteli alakokban ismeretesek, de amennyi­ben rugalmas pálca alakjában vannak ki-5 képezve, mindezideig fából, nádból vagy hasonló anyagból állanak. Az ilyen poro­lok rendszerint rövidéletűek, mert az erős rázkódtatások következtében, melyeknek alá vannak vetve, az egyes nádpálcák kö-10 tései könnyen megoldódnak. Ehhez járul még, hogy a meghajlított pálcák külső ol­dalaikon könnyen eltörnek és az előálló zeg-zugos törési végek a kiporolandó tár­gyakat megsértik, amennyiben a szövet-15 bői szálakat, szőröket stb. kiszakítsanak. Végül a porolók terpedt alakjuknál fogva nehezen kezelhetők, merevségük követ­keztében pedig, ami a kiporolandó tárgy­hoz való HÍ múlást lehetetlenné teszi, hatá-20 suk a beléjük helyezett munkához viszo­nyítva, elenyésző csekély. Az ismert po­rolóknak különös hátránya még, hogy útra nem vihetők, holott ilyen esetben a poros ruhák kiporolása igen gyakran 25 szükségessé válik. A találmány célja, hogy ilyfajta hasz­nálati tárgyak előállítására a fémet is al­kalmassá tegyük és pedig csavarrúgó alakjában. 30 Ilyen rúgók alkalmazása ezen célra nem minden további nélkül lehetséges, mint­hogy a porolóknak bizonyos hosszal kell bírniok és egy kellő hosszúságú csavar­rúgó túlságosan hajlékony. Ennélfogva a 35 csavarrugót a találmány értelmében ré­szekre osztjuk és ezen részeket (szakaszo­kat) teleszkóposán egymásba helyezzük. Ezáltal az egyes rúgószakaszok össze­köttetési helyein merevítések keletkeznek, 40 melyek a poroló stabilitását fokozzák. A rajzon a találmány tárgya egy példa­képpeni foganatosítási alakban van fel­tüntetve, az 1. ábra a porolót összetolt, a 2. ábra pedig kihúzott állapotban mu- 45 tatja be. A poroló fogantyúja gyanánt fémből vagy fából való (a) hüvely szolgál, mely­nek belső (c) üregét az egyik végen (b) kupak zárja el, másik (al) vége pedig kú- 50 posan szűkül. A hüvelyben egy vele meg­közelítőleg egyenlő hosszúságú (d) csavar­rúgó foglal helyet, mely a zárt hüvelyvég felé eső (dl) végén kúposán bővül, az ellenkező (d2) végén pedig kúposán szű- 55 kiil. Ennélfogva a (d) csavarrúgó az (a) hüvelyből annyira húzható ki, míg a kú­posán bővült (dl) rész az (a) hüvely kú­posán szűkített (al) részén felfekszik. A (d) csavarrúgóban egy második (e) csa- 60 varrúgó van elhelyezve, mely az egyik (el) végén ugyancsak kúposán ki van bő­vítve, úgy hogy az első (d) csavarrúgó­ból csak annyira léphet ki, míg a kúpo­sán bővített (el) vég a (d) csavarrúgónak 65 kúposán szűkített (d2) végén felfekszik. A második csavarrúgót célszerűen (f) gomb zárja el. Ha ezen gomb hiányzik, úgy az (e) csavarrúgóba egy másik csa­varrugó helyezhető be és így tovább. 70 A poroló összeállítása .akként történik, hogy az (e) csavarrúgót (f) gombbal el­látott fejével a (d) csavarrúgó bővebb (dl) végébe és ezt követőleg a (d) csavar­rúgót szűkebb (d2) végénél fogva az (a) 75 hüvely bővebb végén vezetjük be, mire a hüvelyt a (b) kupakkal elzárjuk. Ha a porolónak egyes részei, miként ez az 1. ábrán látható, egymásba vannak tolva és vele egy ütést mérünk, akkor a 80

Next

/
Thumbnails
Contents