87490. lajstromszámú szabadalom • Vetőgép

3Tegjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI MMmm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87490. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Vetőgép. Thomas Wilhelm üzemi alkalmazott Wien. A bejelentés napja 1923. évi április hó 16-ika. A találmány szemenként vető gépre vo­natkozik, melynél az egyes vetőmag­szemek szállítólánc útján szállíttatnak a vetőmagszekrényből a magvezetékbe. 5 A találmány lényege a. szállítóláncnak és egy ezzel együttműködő munkaszerv­nek sajátos kiképzésében van. A mellékelt rajz a találmány szerint ki­képezett vetőgépnek egy és a vele kapcso­ló latban alkalmazható szállítóláncnak két kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra hosszmetszetben és részben oldal­nézetben tünteti fel a vetőgépnek legfon­tosabb részeit. A 15 2. ábra a főrészeknek vázlatos, függé­lyes harántmetszete. A 3. ábra egy szállítólánc oldalnézete, na­gyobb léptékben. A 4. ábra a 3. ábrához tartozó elől-20 nézet. Az 5. ábra a láncon és a lesimítón át vett hosszmetszet. A 6. ábra metszet az 5. ábra c—d, a 7. ábra metszet az 5. ábra e—f vonala 25 szerint. A 8. ábra a lemezből sajtolt szállítólánc második foganatosítási alakjának oldal­nézete. A 9—12. ábrák még fel nem hajlított álla-30 potu besajtolt vetőcellával bíró láncszem elölnézete, illetve függélyes metszete, ha­rántmetszete, alaprajza és elölnézete. A vetőmagnak a (H) magszekrényből való elvételezésére (K) futógörgőket 35 (3. ábra) és (B) serlegeket (3. ábra) tartal­mazó több, párhuzamos, végnélküli lánc szolgál, mely serlegekbe a vetőmag a magszekrény rézsútos (J) fenekein át ve­zettetik be (2. ábra), ahonnan a mag, sze-40 ménként, a (Q) mag vezetékbe szállíttatik (1. ábra). A gépnek 1—7. ábrákban szem­léltetett foganatosítási alakjánál a (B) serlegek oldalsó, külső felületi maróval létesített (C) mélyedésekkel vannak el­látva (7. ábra), melyekbe az egyes lánc- 45 tagok a mélyedésekhez hozzászabott (A) szárnyak (3. ábra) kétoldalt be vannak sajtolva. A serlegek belső oldalát két rézsútos (D) felület alkotja (4. ábra), melyek a ser- 50 legek közepe felé, a vetőmagszem vastag­ságáig közelednek egymáshoz és a mag­szem felvételére szolgáló (E) vetőcellát oldalt határolják (7. ábra). A rézsútos felület hatása folytán az egyes mag- 55 szemek a vetőcella alakjához igazodnak, még mielőtt a cellához érnek, hogy azután akadálytalanul a vetőcellába jussanak. A (B) serlegek hátsó- és mellső oldalai nyitottak, a lánc egyenes vonalú szaka- 60 szában egymáshoz sorakoznak és mag­vezetőcsatornát alkotnak. Az egyes serlegek (F) érintkezési felü­letei (3—4. ábrák) igen keskenyek, úgy hogy az egyes serlegek közé esetleg be- 65 került idegen testeket összesajtolhatják. A láncokat a kívánt számban, egyenlő közökben vezetjük át a (H) vetőszekré­nyen, melynek rézsútos (J) fenekén fut­nak, ahogy ez az 1. és 2. ábrákból kitűnik. 70 A meghajtott (Gl) lánckerék (1. ábra) a (Wl) tengelyre van felékelve, míg a (G") lánckerék a (W") tengelyen szabadon fut. A lánc (K) görgői a láncszemeken túlnyúl­nak és a vetőmagszekrény fenekén futó 75 láncnak futógörgőit alkotják és így meg­akadályozzák a láncnak a szekrényfené­ken való csúszását. A láncnak a magszekrénybe való be­járati helyén (L) csappantyú van elren- 80

Next

/
Thumbnails
Contents