87483. lajstromszámú szabadalom • Kenőkészülék csapágyakhoz

3Tegjelent 1931. évi március hó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87483. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Eenőkészülék csapágyakhoz. Société d'Exploitation des Brevets „Holtorp" S. A. Zürich. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 19-ike. A találmány tárgya mozdonyok, vasúti kocsik, közúti kocsik és hasonló járművek csapágyai kenőberendezésének oly javítá­sára vonatkozik, mely egyrészt a csap ala-5 pos olajozását, másrészt pedig olajveszte­ség meggátlását lehetővé teszi. Ilyen csapágyaknál azért lépnek fel olaj­veszteségek, mert az olaj a csaphorony felé tódulni igyekszik, úgyhogy a csap és 10 a csapágy közötti hézagon keresztül kifelé vándorol és veszendőbe megy. Jelen találmány szerint az olajkeringési rendszer módjára a csap kerületéhez szo­rított kenősarú és egy továbbítókerék se-15 gélyével bőven olajoztatik és az olajvesz­teség olykép gátoltatik meg, hogy a csap­ágycsésze mindkét oldalán egymással csa­tornákkal összekötött két éles olajsúroló éllel bíró kivágás van kiképezve, melyek 20 az olajnak oldalt való távozását megakadá­lyozzák, úgy, hogy a visszatartott olaj is­mét a kenősarúba, illetve az olajtartóba vezettetik vissza. Ha kanyarulatokban a csapágy ferde helyzetbe jut, akkor a túl-25 folyásokból keletkező olajveszteség egy en­gedékeny olajfogólemez segélyével akadá­lyoztatik meg. A kenősarú és továbbító­tárcsája, valamint a hornyokkal ellátott csapágycsésze és az olajfogólemez minden 30 nehézség nélkül az összes létező csapágy­tokokba beszerelhető. A rajzokon a találmány tárgya egy mozdonycsapágynál és egy közönséges csapágynál van feltüntetve. Az 35 1. ábra egy mozdonycsapágy kereszt­metszete. A 2. ábra egy mozdonycsapágy hosszmet­szete. A 3. ábra egy kocsicsapágy hosszmet­szete. A 40 4. ábra keresztmetszete. Az 5. ábra kenősaru keresztmetszete. A 6. ábra hosszmetszete A—B vonal irá­nyában. Az 1. és 2. ábrákon feltüntetett mozdony- 45 csapágynál az (1) keretben ismert módon a (2) csapágycsésze van elhelyezve és alatta a (3) főkenőolajtartó. A keret felső részében azonkívül a (4) olajtartó van ki­képezve. A felső olajtartó a csésze (6a) és 50 (7a) furataihoz csatlakozó (6) ós (7) csö­vecskék közvetítésével a csapágy futófe­lületével van összekötve. A (3) főolaj tartóban a (3) kenősaru van elrendezve, melyet a (9) rugó a (10) ten- 55 gelycsaphoz szorít. A kenősaru alsó ré­szére a (11) szekrényalakú rész van erő­sítve, melynek hosszfalaiban a (14) továb­bítótárcsa (13) tengelyének felvételére szolgáló (12) hornyok vannak kiképezve. 60 (5. és 6. ábrák). A (13) tengely mindkét vége két párhuzamos, lapos felülettel bír, úgy hogy forgást nem végezhet, azonban a horony mentén elcsúsztatható. A (13) ten­gelynek a (12) hornyokból kinyúló mind- 65 két vége a (15) és (16) rugókra van ágyazva, mely rugók végei a (11) szek­rényalakú részen kiképzett (17,17a), illetve (18, 18a) bordákba vannak akasztva. Ezen rugók hatása folytán a (14) továbbítótár- 70 csa a (8) kenősaru (8a) nyílásán keresztül a (10) csaphoz szoríttatik. A továbbítótárcsa mindkét oldalára egy­egy (8b) olajhorony van kiképezve, mely hornyok a tárcsától kiindulva legyező- 75 szerűen kibővülnek, mélységük azonban a tárcsától kifelé fokozatosan csökken.

Next

/
Thumbnails
Contents