87466. lajstromszámú szabadalom • Áramlökésküldő készülék

Megjelent 1931. évi márciu s li ó 2-án . MAGYAR KIRÁIYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 87466. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Áramlökésküldő készülék. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1914. évi jnlius hó 28-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1913. évi szeptember hó 1-je. A találmány tárgya áramlökésküldő készülék, amely különösen távbeszélő­berendezésekhez alkalmas és amely az úgy­nevezett „számlapos" vagy ujjal működ-5 tethető tárcsával ellátott készülékek cso­portjába tartozik. Más szóval a találmány tárgya olyan áramlökésküldő készülékre vonatkozik, amely az előfizető állomáson van elrendezve és amelynek segélyével az 10 előfizető a központon vagy az átkapcsoló állomáson elrendezett önműködő választó­kapcsolók működését vezérli. A találmány célja megbízható és egy­szerű áramlökésküldő készülék létesítésé-15 ben áll, amely kis térfogatszükséglete és biztos működése által tűnik ki. A találmány egyik jellemző sajátsága, amelynek révén az említett csoportba tar­tozó készülékek az összes lényeges alkat-20 részek megtartása mellett és azok gazdasá­gos hatásfokának, valamint tartósságának feláldozása nélkül kis térfogattal készül­hetnek, azon elrendezésben áll, hogy a szabályozó közeg, amely az áramlökésléte-25 sítő közeget az áramlökéslétesítő mozgás közben szabályozza, ezen a közegen van el­rendezve és ezzel együtt mozog. Ugyanezen célt szolgálja a találmány tárgyának további jellemző sajátsága, 80 amely azon elrendezésben áll, hogy a sza­bályozó közeg részben az ujjal működtet­hető tárcsa síkja fölött fekszik, amely tárcsa segélyével az áramlökésküldő közeg az áramlökéslétesítő mozgás kezdete előtt 35 kézzel beállítható. A találmány ezen jel­lemző sajátsága révén a készülék szokásos forgó alkatrészei kis térszükséglet mellett egyesíthetők egymással, minthogy a sza­bályozó oly viszonylagos helyzetben ren-40 dezhető el azokhoz képest, hogy a forgó alkatrészek síkjából kiáll anélkül, hogy működése akadályozva volna, mimellett lehetővé teszi, hogy az egész készülék tér­sziikséglete a lehető legkisebb legyen, meg­felelően a készülékben elrendezett alkat- 45 részek számának, szerkezetének és kölcsö­nös viszonylagos helyzetének. A találmány további jellemző sajátsága a készülék áramlökésküldő közegén vagy kerekén elrendezett fogakra vagy nyulvá- 50 nyokra vonatkozik, mely elrendezés foly­tán a fogak az említett kerék kerületén fekszenek és emeltyűvel működnek együtt, amely az áramlökésküldő kontaktusok működtetésére szolgál, mimellett ez az 55 emeltyű a kontaktusokat csak akkor be­folyásolja, amikor az áramlökésküldő közeg vagy kerék meghatározott irányban mozog. További jellemző sajátsága a találmány- 60 nak különösen azokra a készülékekre vo­natkozik, amelyeknél a számlap, amelyen az ujjal működtethető tárcsa nyílásainak jelzésére szolgáló számok vannak, az ujjal működtethető tárcsától el van különítve. 65 A találmány ezen jellemző sajátság szerint az ujjal működtethető tárcsa és a számlap együtt mozognak, mimellett a számlap az ujjal működtethető tárcsa mögött van el­rendezve, ligy hogy az ujjal működtethető 70 tárcsának áramlökéslétesítő mozgása köz­ben a számlapon levő számok az ujjal mű­ködtethető tárcsa nyílásain át gyorsan meg nem különböztethetők. Jellemző sajátsága még a találmány 75 tárgyának, amely különösen oly készülé­kekre vonatkozik, amelyeknél az ujjal mű- ' ködtethető tárcsa beállítási mozgása rúgó hatása ellen történik oly módon, hogy a rúgóban munkaképesség halmozódik fel, 80

Next

/
Thumbnails
Contents