87447. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektromos izzólámpák számára

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 87447. SZÁM. — "Vll/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elektromos izzólámpák számára. Patent-Treuliand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1923. évi május hó 2 ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1922. évi junius hó 14-ike. Elektromos izzólámpák előállításánál a gyártási veszteséget azáltal igyekeztek csökkenteni, hogy a lámpákat a tartó­állványoknak az üvegburákba való be-5 olvasztása után nem engedték lehűlni, hanem még forró állapotban vezették a célszerűen a beolvasztó gép mellett köz­vetlenül elrendezett, a burák evakuálá­sára szolgáló szivattyúba, illetve egy 0 külön előhevítő kemencébe. Az izzólámpák ezen előállítási módjá­nak jelentékeny egyszerűsbítését érjük el és emellett egyidejűleg a burák üvegfala által abszorbeált minden gáz- vagy víz­ig gőzmaradéknak kiűzését biztosítjuk az­által, ha a találmány értelmében a lám­pákat a beolvasztó gépen és pedig elő­nyösen a bura nyakának a tányéros talpcsövecskével való összeolvasztása 10 előtt hozzájáruló hevítésnek tesszük ki. Emellett a beolvasztó gépet a tartóállvá­nyoknak a burákba való beolvasztására szolgáló lángzókon kívül további láng­zókkal látjuk el, melyek az egyes munka-55 helyzetekben levő, a tartóállványokra borított buráknak hevítésére szolgálnak és ezenkívül a beolvasztó gépen még egy segédlángzót is alkalmazunk. Ez utóbbi arra szolgál, hogy a buráknak nyaktol-JO dalékát, tehát azon részét, mely a hozzá­járulóan hevített burarészek és a beol­vasztó lángzók által meglágyítandó alsó buranyakrész között foglal helyet, a végső, vagyis a tulajdonképpeni beolvasz-J6 tási helyzetben felhevítse. Amikor a lám­pák a beolvasztó gépen az egyik munka­helyzetből a másikba mennek át, a bura i'ala által abszorbeált gáz- vagy vízgőz­maradékok elegendő alkalmat találnak arra, hogy a burákban levő levegővel ke- 40 veredjenek és a burák nyakrészeiből sza­badon kiáramoljanak, amíg még a nyak­részek keresztmetszete nem szűkíttetett. A beolvasztó géppel együttműködő és célszerűen szorosan mellette elrendezett 45 azon gép, mely a lámpák evakuálására és esetleg azoknak gázzal való megtölté­sére szolgál, célszerűen magában véve is­mert módon forgathatóan van elrendezve és egyúttal a lámpáknak a beolvasztó 50 géptől a szintén szorosan mellette elren­dezett, a talp megerősítésére szolgáló géphez való vezetésére használtatik. Ez­által a gyártási hulladék további csökke­nését érjük el, minthogy a lámpák a talp 55 megerősítésére szolgáló géphez is még forró állapotban érkeznek. A lámpáknak a beolvasztó géptől a talp megerősítésére szolgáló gépbe való ilyen átvezetése ezen­kívül még azzal az előnnyel is jár, hogy 60 munkaerőben és időben jelentékeny meg­takarítást érünk el. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyát képező berendezésnek egy fogana­tosítási alakja több egyes munkagépből 65 összeállított, úgynevezett „egységgépbe" beépítve van feltüntetve. Az 1. ábra az egységgép felülnézete és a 2. ábra ugyanennek elölnézete. A 3. ábra az egyes munkagépek hajtó- 70 szerkezetét felülnézetben mutatja. A 4. ábra metszet a 3. ábra 4—4 vonala mentén. Az 5. ábra a lámpáknak a beolvasztó gép­ben elfoglalt helyzeteit távlati képben 75 szemlélteti. A

Next

/
Thumbnails
Contents