87436. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rossz hőgyüjtő fémekből készült edények hőkisugárzásának csökkentésére

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87436. SZÁM. — XYI/c. OSZTÁLY. Berendezés rossz hőgyüjtő fémekből készült edények hőkisugárzásának csökkentésére. Metzger Kari és Luetschen Ewald München. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 25-ike. Kémetországi elsőbbsége 1919. évi október hó 8-ika, A találmány rossz hőgyüjtő fémből (vasból) készült edények hőkisugárzásá­nak meggátlására szolgáló berendezésre vonatkozik. 5 Ha vasból vagy más, rossz -hőgyüjtő fémből készült edényben valamely hor­dozó melegét hasznosítani akarjuk, pl. ön­töttvas gőzhengerben a feszült gőz hely­zeti energiáját a dugattyú mozgási ener-10 giájává alakítjuk át, ennek az átalakulás­nak a hatásfokát lényegesen csökkenti az a körülmény, hogy az edény külső falai haszon nélkül hőt sugároznak ki. Ezen hátrány csökkentésére eddig a hen-15 gert gőzköpennyel vették körül. Erre azonban vagy frissgőz szükséges, vagy pedig a munkagőz helyzeti energiájának egy részét fűtésre használjuk fel. Mind a két esetben az összhatásfok egyáltalán 20 nem, vagy csak kevéssé javul. Azzal is megkísérelték már a hőkisugár­zás csökkentését, hogy a henger külső fe­lületeit fényesre képezték ki és hogy az általa még mindig, noha kisebb mérték-25 ben kisugárzott hőt egy, a hengert bizo­nyos távolságban körülvevő köpeny fé­nyes külső felülete által sugároztatták vissza. Ennek az eljárásnak is több hi­bája van. 80 A találmánnyal ugyanezt a célt egysze­rűbb és hatásosabb módon érjük el. Ez azon a tényen alapszik, hogy vannak oly fémek, pl. a réz, melyeknek lényegesen jobb hőgyüjtő- és hővezetőképességiik van, mint a vasnak és másefféléknek. Ennél- 35 fogva a találmány szerint az edényt, pl. az öntöttvas gőzhengert rézköpennyel vesz­szük körül és pedig olyan falvastagság­ban, hogy a hőfelesleget tartalmazó helye­ken tetemes mértékben hőt tárol és ezt a 40 hőt oda vezeti, ahol hőhiány van és ott leadhatja. A gőz közepes hőmérséklete a hengerben a dugattyú lökete alatt lénye­gesen magasabb lesz, mint volna a réz­köpeny nélkül. A hatás növelése céljából 45 a köpeny maga is az ismert módon hő­kisugárzás ellen szigetelve lehet. A rajzon a találmány egy foganatosí­tási alakja van példaképpen feltüntetve. (1) az öntöttvasból készült gőzhenger, (2) 50 az (1) hengerben dolgozó dugattyú, (3) az (1) hengert minden oldalról tetemes vas­tagságban körülvevő rézhenger, (4) ismert szigetelés, pl. kovaföldből és (5) a szige­telőanyagot körülfogó bádogköpeny. 55 Szabadalmi igény: Berendezés rossz hőgyüjtő fémből (vas­ból) készült edények hőkisugárzásának csökkentésére, azzal jellemezve, hogy az (1) edényt nagy hőgyüjtő- és hő- 60 vezetőképességű fémből (rézből) ké­szült vastag (3) köpeny veszi körül. 1 rajzlap melléklettel. Pillliis nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents