87433. lajstromszámú szabadalom • Készülék optikai képhatások előidézésére mozgó fényforrással

Megjelent 1 ÍKS 1. évi március hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BflliteÁG SZABADALMI LEIRAS 81433. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Készülék optikai képhatások előidézésére mozgó fényforrással. Bareinscheck Jakab Berlin. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi szeptember hó 25-ike. Ismeretesek már mozgóképek létesíté­sére szolgáló készülékek, melyek a moz­góvá teendő képtől távol elrendezett mozgó fényforrással vannak ellátva. A talál-5 mány tárgya ezektől abban különbözik, hogy a fényforrás egy motor vagy efféle által erőművileg és egyenletesen meg­hajtott tartón van elrendezve, úgy hogy a fényforrás mozgatása által állandóan 10 egyenletes képmozgásokat érünk el. Ez­által lehetséges, hogy pl. arcokat ábrázoló képeknél egyenletes arckifejezés-változá­sokat tüntessünk fel, a szempillák nyitá­sát és lecsukását stb. ábrázoljuk, azonfelül 15 az egyenletes képmozgásokkal más egyen­letes mozgásokat, így pl. a fejmosást, fog­tisztítást, az arc porozását, cipőtisztítást, szivar elszívását, a tűz fellobbanását, láng­nak mozgását stb.-t utánozhatjuk. A fény-20 forrásnak eddigelé szokásos egyenlőtlen mozgásaival, amit pl. a fényforrásnak egy rugóra való felfüggesztésével idéztek elő, ily hatások nem érhetők el. Az erőművileg és egyenletesen meghaj-25 tott fényforrás-tartó a találmány értelmé­ben egyszersmind hajtótárcsául szolgál, miáltal a készülék lényegesen egyszerűs­íti! 1. A rajzon a készülék egy foganatosítási 30 példája vázlatosan van feltüntetve. A tárcsaalakú (a) tartón (b) fényforrás van elrendezve, mely az (a) tárcsának (c) elektromotor által való meghajtása révén állandó és egyenletes forgómozgásba jön. 85 A helytállóan elrendezett, áttetsző (d) kép­tartó a fényforrástól egy bizonyos távol­ságban foglal helyet. A (b) fényforrás ál­landó forgómozgása következtében az áttet­sző (d) tartón elhelyezett kép mozgóképpé válik és a fényforrással megegyezően 40 állandóan egyenletes mozgásokat végez. A mozgóképet ismert módon azáltal állít­juk elő, hogy az áttetsző (d) képtartón egy képsablónt helyezünk el, mely a mozgóvá teendő helyein a képtartótól egy bizonyos, 45 esetleg különböző távolságban van. Az (a) fényforrás-tartó, mely a bemuta­tott foganatosítási példa szerint egyúttal hajtótárcsául szolgál, mely körül a hajtó­szerv fut, tárcsaalak helyett esetleg más 50 alakot is vehet fel és forgómozgás helyett más állandó és egyenletes mozgást is vé­gezhet. A (d) képtartón létesített mozgókép is­mert módon optikai úton vetítőernyőre 55 vetíthető és ezaltal mozgó árnyképek vagy egyéb mozgó, egy vagy több színben vetí­tett képek állíthatók elő. A kép természetéhez mérten az elrende­zés meg is fordítható, vagyis a fényforrás 60 helytálló és evvel szemben a képtartó egyenletes és állandó mozgásba hozatik; sőt egyidejűleg mozgathatjuk a fényfor­rást és a képtartót is. Szabadalmi igények: 65 1. Készülék optikai képhatások létesíté­sére a mozgóvá teendő képtől távolban elrendezett, mozgatható fényforrás se­gélyével, jellemezve azáltal, hogy a fényforrás vagy a képtartóul szolgáló 70 ernyő egy erőforrás által egyenletesen

Next

/
Thumbnails
Contents