87415. lajstromszámú szabadalom • Javítások kemencék külső belső burkolatain ill. bélésein, olvasztó tégelyeken és efféléken

Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87415. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Javítások kemencék külső és belső burkolatain, illetve bélésein, olvasztó tégelyeken és efféléken. Loke Jakab János Rijswijk. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi április hó 20-ika. A találmány burkolatokon, illetve bélé­seken, olvasztó tégelyeken és máseffélé­ken eszközölt javításokra vonatkozik és abban áll, hogy a kemencebéléseket, vagy 5 más tárgyakat, például olvasztó tégelye­ket, melyeknek nagy bőnek kell ellenáll­niok, abból a vulkanikus termékből állít­juk elő, melyet homok alakjában vulká­nikus hamuban Jávában és a világ más 10 vidékein feltalálhatunk és mely főrészé­ben oxidált titánvasból vagy ennek salak­jából áll, mely utóbbit finomított vasnak vagy acélnak oxidált titánvasból való közvetlen előállításánál kapunk, amint az L5 a 388.662. számú németországi szabadalmi leírásban ismertetve van. Az említett ter­mékeket az alábbiakban leírt módon kezel­jük és alkalmazzuk. A találmány általánosságban kemeneók­;o nél alkalmazható, főkép azonban elektro­mos kemencéknél bír előnnyel, amelyek­ben igen magas hőmérsékletek uralkod­nak. A találmány a kemence teljesítőké­pességét és hatásfokát nagy mértékben t5 fokozza, minthogy csak az szükséges, hogy a szokásos vastagságnak körülbelül egy­negyedét kitevő vatagsággal bíró külső burkolatot, továbbá oly bélést alkalmaz­zunk, melyet az alább leirandó módon ál-10 lítunk elő, miáltal a hőt tetemes fokig ösz­szetartjuk. A találmány gyakorlati alkalmazása céljából a fentemlített vulkánikus termé­ket külső burkolat gyanánt száraz, finom 5 szemcsés alakban alkalmazzuk, mely bur­kolatot előnyösen különböző vékony és ha­tárolt rétegekben használjuk, hogy a benne tartalmazott forró levegőt vissza­tartsuk. Belső bélések vagy olvasztó tége­lyek, kemencék fenéklapja, kemencék 40 vagy effélék burkolata vagy bélése gya­nánt szolgáló lemezek előállítása céljából a fentemlített salakot, mely jóformán ol­vaszthatatlan és nem oxidálódik, porítjuk és ezt a porított salakot alkalmas kötő- 45 anyagok igen csekély százalékával össze­keverjük és megnedvesítjük oly célból, hogy pasztát kapjunk, mely meg nem ol­vasztható tárgyak kívánt alakjára hoz­ható és sajtolható. 50 Szabadalmi igény: Eljárás kemenoeburkolások, illetve bélé­sek vagy más tárgyak, például olvasztó tégelyek előállítására, melyek nagy hőmérsékleteknek állanak ellen, oxidált 55 titánvas vulkanikus termékéből vagy annak salakjából, amint azt ferrotitán­nak, illetve finomított vasnak vagy acélnak a 338.662. számú németországi szabadalom szerint való közvetlen elő- 60 állításánál kapjuk, azáltal jellemezve, hogy a termékeket külső burkolások céljára száraz, finoman elosztott álla­potban alkalmazzuk, vagy pedig a po­rított és pasztaszerű termék képezése 65 céljából alkalmas kötőanyaggal kevert salakot tégelyek vagy más meg nem olvasztható tárgyak kívánt alakjára hozzuk és sajtoljuk. ]>lliis nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents