87409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép nagy nyomású és magas hőmérsékletű gázok előállítására

Meg-jelent 1931. évi március lio 1 O-áu. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RTRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 87409. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás és gép nagy nyomású és magas hőmérsékletű gázok előállítására. Franchimont Eudore és Cesar Vitai Ixelles (Bruxelles). A bejelentés napja 1921. évi február hó 23-ika. Belgiumi elsőbbsége 1920. évi augusztus hó 20-ika. A találmány oly eljárásokra vonatko­zik, amelyek Dieselmotor fajtájú egyenlő nyomású motor révén forró, sűrített gá­zok előállítására szolgálnak és amely gé-5 pek úgy működnek, hogy az égési gázok­nak a hengerben végbemenő expanziója csak annyira terjed, mint amennyire szükséges, hogy a gép külső meghajtás nélkül működésben tartassék oly célból, 10 hogy más ipari alkalmazásra az égési gá­zok aránylag nagy része rendelkezésre álljon és ezek a gázok aránylag nagy nyo­másúak legyenek. A találmány az ilyen sűrített gázfej-15 lesztők termodinamikai tökéletesítését cé­lozza. A találmány abban áll, hogy a. gép hat ütemben dolgozik. Ez ütemekben a következő folyamatok mennek végbe: 1. friss levegőnek nyomás alatt való be-20 vezetése, 2. a sűrített levegőnek további össze­nyomása, 3. az éghető hajtóközeg benyomása, el­égése és az elégéstől származó gázok rész-25 leges expanziója, 4. e részben expandált forró gázok egy részének a felhasználás helyeire való továbbítása, 5. a maradékgázoknak az elégési kam-30 rában való (a lehetőség szerint tökéletes) expanziója, 6. a maradékgázoknak (teljesen expan­dált állapotban való) kipuffogása. A találmánybeli gép el van látva sza-35 bályozó berendezésekkel, amelyek nem­csak arra szolgálnak, hogy a gázfejlesztő helyes működését biztosítsák, hanem arra is, hogy a kellő nyomás alatt fejlesztett gázoknak az elérendő céloknak megfelelő 40 állandó hőmérsékletét megadják. Végül a találmány értelmében még további üte­mek következhetnek, ha a gázfejlesztőnek más feladatokat is meg kell oldani, mint pl. a munkahengereknek lehetőleg töké­letes kiöblítése, levegő-, gőz- vagy gáznyo- 45 más alatt való bevezetése; egy bizonyos mennyiségű levegőnek az égési téren kí­vül való sűrítése. A találmány tárgyának egy példaképen vett kiviteli alakja a rajzon van feltiin- 50 tetve, e rajzon az 1—6. ábrák egy vázlatosan feltüntetett munkahengerben végbemenő körfolyamat különböző szakaszait mutatják, a 7. ábra az 1—6. ábrák szerinti gép nor- 55 mális erődiagrammját szemlélteti, vé­gül a 8. ábra egy legalább is hatütemű kör­folyamatnak megfelelő munkahenger rész­letesebb rajzát tünteti fel, amely henger 60 a táplevegősürítővel van összekötve. Az 1—6. ábrákon a fejlesztőhenger négy vezérelt szeleppel van ellátva. Magától értetődik, hogy úgy e henger, mint az el­osztószervek a valóságos kivitelnél hűtő- 65 köpenyekkel vannak felszerelve. Az (1) szelep a friss levegőnek (p2) nyo­más alatt való bevezetésére való. A (2) szelep az éghető hajtóközegnek nyomás alatt való bevezetésére szolgál. 70 E szelep adott esetben í'ecskendőfuvóka­alakú lehet. A (3) szelep az égési gázok­nak vagy (p3) nyomás és magas hőmér­séklet mellett az égési helyekre vagy gáz­tartányokba való továbbítására szolgál. 75 A (4) szelep a teljesen expandált maradék­gázoknak (pl) légköri nyomás alatt végbe­menő teljes kibocsátására való. E szele­pek vezérlése, amelyek adott esetben te­hermentesítve lehetnek, egy bütykös (tár- 80

Next

/
Thumbnails
Contents