87405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék minium előállítására

Megjelent 1931. évi március lió 16-án. HA6YAR KIRÁLYI J^HL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87405. SZÁM. — IV/Í. OSZTÁLY, Eljárás és készülék minium előállítására. Hocking Heriry Nagytétény és Orion Rézkohó és Rézgálic­gyár lt.-T. Budapest. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 16-ika. Eddig az ólomnak a vörös- vagy na­rancsminium előállításához szükséges oxy­dátióját két fokozatban, más-más készülé­kekben kellett végrehajtani, miközben az 5 anyagot többször kellett őrölni és isza­polni, illetve mosni. A találmány szerint a míniumot a fém­ólomból egyetlen művelettel ugyanazon készülékben teljesen készen állíthatjuk elő. 10 A találmány lényege abban áll, hogy fémólmot zárt tartályban, a légkörinél na­gyobb nyomáson az oxydátióhőmérsék­letre hevítve egyidejű őrölés közben vet­jük alá az oxydáló gázok hatásának. 15 Oxydáló gáz gyanánt légköri levegőt vagy a levegőnél több oxygént tartalmazó gázt használhatunk. Az alkalmazandó nyomás több, célszerűen 4—6 atmoszférára vehető. Az oxydáláshoz szükséges hőmér-20 séklet mintegy 350° C. Az őrlést legcélsze­rűbben azzal eszközöljük, hogy gördülő testekkel töltött, forgathatóan ágyazott tartályt használunk az oxydátió végre­hajtására, miáltal a miniumot finom por 25 alakjában nyerjük. Az elhasznált oxygént vagy levegőt idő­szakosan vagy folytonosan pótolhatjuk. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti készülék egy példaképpeni meg-30 oldása van feltüntetve, az 1. ábra a kemence keresztmetszete, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala szerinti hosszmetszet. A készülék a légmentesen elzárható (a) 85 dobból áll, mely (b) toldatai révén forgat­hatóan van a (c) tüzelőkamarában ágyazva. Az egyik (b) toldat végén a (d) süveg révén elzárt töltőnyílással van el­látva, míg a másik (b) toldaton át tömítő" szelence révén az (e) nyomóeső van tömi- 40 tőén bevezetve. Az egyik (b) toldatra (f) szíjtárcsa van szerelve, amelynek segélyé­vel a készüléket forgásba lehet hozni. Az (a) dobba (g) vasgolyók vannak töltve. A készülék működése a következő: 45 Vörös minium előállítására az (a) dobba szilárd ólomhulladékot vagy megolvasz­tott ólmot töltünk és a dobot az (e) nyomó­vezeték révén mintegy 4—6 légköri nyo­mású levegővel töltjük meg. Ezt a nyo- 50 mást állandóan fenntartjuk, amennyiben az a tömítetlenségek folytán, vagy pedig az oxygén megkötése következtében csök­kennék. A dobot az ólom olvadási hőmér­séklete fölé, mintegy 300°-ra hevítjük 55 állandó forgatás közben. Mintegy 5 óra alatt az ólom poralakú miniummá oxydá­lódik. Az oxydátió befejezése után a kész poralakú miniumot a dobból kiüríthetjük, mely minden további kezelés nélkül fel- 60 használható. Az ismertetett készülékkel nem csupán ólom, hanem massicot is feldolgozható poralakú miniummá, mely a készülékből való kiürítése után minden további keze- 65 lés nélkül használható fel. Ha a fenti ké­szülékben a fent leírt módon ólomfehéret kezelünk, úgy ez ugyancsak egy művelet­ben narancsminiumot szolgáltat. A találmány szerinti eljárás .az eddig al- 70 kalmazott eljárásokkal szemben lényeges költség- és időmegtakarítást jelent. Az ismert eljárásoknál ugyanis az oxydálás két fokozatban történik, még pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents