87395. lajstromszámú szabadalom • Kézi tűzoltókészülék

Megjelent 1ÍKÍ1. évi március hó 1 6 G -án . MAGYAK KIRÁLYI SZABADALM1 BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87395. SZÁM. — XVm/lb. OSZTÁLY Kézi tűzoltókészülék. Magrgr Farkas Wien. A bejelentés napja 1923. évi március hó 31-ike. Az eddig ismert és használatos kézi tűz­oltókészülékeknél, melyeknek folyadéktar­tányában törékeny savtartány van elren­dezve, mely alkalmas ütőszerv segélyével 5 szétzúzható, a folyadékkivezetőeső a fo­lyadéktartány falán hatol át és az áthato­lási helyen forrasztással van a tartányhoz tömítetten hozzáerősítve. Hátránya ezen elrendezésnek, hogy pl. kifényesített fém-10 köpeny esetén a fecskendező cső kilépési helyén a folyadéktartány köpeny© nem fényesíthető ki teljesen kifogástalan mó­don, mivel a forrasztási hely mindig lát­ható marad és a fecskendező csőnek ki-15 nyúló része a fényesítési munkát megne­hezíti. Továbbá a készülék vigyázatlan ke­zelése mellett könnyen megesik, hogy a kiálló fecskendező csőrészt ütések érik, miáltal a forrasztási hely szenved és köny-20 nyen tömitetlenné válik. Mindezen hátrányokat a jelen talál­mány szerinti kézi tűzoltókészülék azáltal szünteti meg, hogy a fecskendező nyílással ellátott felszálló cső a folyadéktartány 25 fedelében hosszirányban eltolható és egy­szersmind vele a savtartány szétzúzható. Ezáltal nem csak elkerültetnek a forrasz­tási helyek a folyadéktartányon, hanem a felszálló csőnek az ütőszervvel való egye-30 sítése a kézi tűzoltókészülék szerkezetét lényegesen egyszerűsíti. A rajzon egyik példaképpeni kiviteli alakja látható jelen kézi tűzoltókészülék­nek függélyes hosszmetszetben. 85 A folyadéktartány (2) köpenyét alul a (1) fenéklap, felül pedig a (3) fedőlemez zárja el folyadék- és gázmentesen. Az (1) fenékbe a csavarmenetes (4) persely van illesztve, amelyen át az üvegből álló (5) savtartányt felvevő (6) szitahengert a tar- 40 tányba beilleszthetjük, miután azt előzőleg a (7) zárócsavarral elzártuk. A (7) záró­csavar a folyadéktartánynak egyszer­smind fenékcsavara is és a (4) csavarper­selybe csavarodik. Tetszőleges módon, pl. 45 ólomgyűrű segélyével tömíthetjük. Az (5) üvegfiola alsó homlokfalán bemélyedés van, amelybe a (7) zárócsavar (8) ősapja nyúlik bele, amiáltal egyfelől az (5) fiola megfelelően ágyazva van, másfelől pedig 50 könnyebben szétzúzható. A (3) fedőlemezbe (9) vezetőpersely il­leszkedik, amelyen át a (10) folyadékel­vezető cső hatol, melyet a kilépési helyen a (11, 12) tömszelence tömít. 55 A (10) folyadékcső a (9) vezetőpersely­ben hosszirányban eltolható, szabad végén (13) gomb van, alatta pedig (14) fecsken­dező szájdarab. A folyadéktartály belsejé­ben a folyadékcső oldalirányban kihajlik 50 és a kihajlási helyen (15) központos tol­data van, mely a (6) szitahenger (16) fe­neke fölé nyúlik. A (16) fenék furatán át a (17) pecek nyúlik ki, amelynek alsó vé­géhez csatlakozó (18) lemez, az (5) üveg- 65 fiolán fekszik fel. A (18) lemez és fiola közé helyezett (19) betéttárcsák meggátol­ják az (5) fiolának kotyogását, a (6) szita­hengerben. Ha a (13) gombra ütünk, úgy ezáltal a 70 (10) cső lefelé tolatik, amiáltal annak (15) toldata a (17) peceknek ütközik és az (5) savtartó fiolát szétzúzza. A (10) cső alsó végén lévő (20) szűrő megakadályozza, hogy a csőbe a szétzúzott fiola üvegszi- 75 lánkjai behatoljanak. A (2) köpenyhez erősített (21) villa száraival közrefogja a (10) csövet, és meggátolja annak elforgá-

Next

/
Thumbnails
Contents