87387. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék elektron-kisülési csövekhez és hasonlókhoz

Megjelent 1ÍKÍ1. évi március hó 16 G-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 87387. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Szabályozó készülék elektron-kisülési csövekhez és hasonlókhoz. Intern. General Electric Co. Inc. Schenectady. A bejelentés napja 1921. évi jnnius hó 10 ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1920. évi október hó 22-ike. A találmány tárgya elektron-kisülése­ket előidéző csövekre, pl. X-sugárcsö­vekre, különösen pedig oly csövekre vo­natkozik, amelyek a gáztöltés ionizációjá-5 tói független elektron-kisüléseket ad. A találmány célja a kathodán végbemenő elektron kilövelésnelt önműködő szabályo­zását célozza, hogy az X-cső karakterisz­tikája a kívánságoknak megfeleljen. A 10 találmány szerinti készülék különösen az izzó kathodával működő X-sugárcsö­vekre alkalmazható, hogy a termelt X-su­garak mennyisége ne változzék dacára annak, hogy a kathoda hevítésére szolgáló 15 áram feszültsége változásokat szenved. A találmány szerint ezen eredményt egy stabilizátor néven ismert szerkezet al­kalmazásával érjük el, mely a csövön át­folyó áramot állandó vagy közel állandó 20 értéken tartja és amely a kathoda hevíté­sére szolgáló áramot szabályozó rezgő re­gulátorból áll, amely a csövön átfolyó áramerősségnek megfelelően, ill. ezen áramerősség változásainak hatására végzi 25 a hevítőáram szabályozását. A mellékelt rajz 1. ábrája mutatja a kisülési cső és a ta­lálmány szerinti készülék összeírendezésé­nek és kapcsolásának vázlatát. A 30 2. ábra diagramm, amely a stabilizátor­ral ellátott kisülési cső karakterisztikáját mutatja, összehasonlítva egy stabilizátor nélküli X-sugárcső karakterisztikájával. A 3. ábra a vibrátor egy példaképpen i 35 megoldása. A 4. ábra az X-sugárcső elektródáit fel­tüntető részlet. Az 5. ábra a találmány tárgyának egy vál­tozata. Az 1. ábra szerint a Coolidge-féle önrek- 40 tifíkáló cső elnevezése alatt ismert (1) X-sugárcsövet mutat, amely a (2) transfor­mátor magasfeszültségű szekundár-teker­cseléséhez van kapcsolva, míg a transfor­mátor alacsony feszültségű primár teker- 45 Cselése alkalmas áramforrás 3—4 vezeté­keihez van kapcsolva, melyeken váltakozó áram folyik. Az (1) X-sugárcső a 4. áb­rában külön feltüntetett kathodával van ellátva, amely az izzított (5) szálból áll, 50 amelyet a gyűjtőtükörként szereplő (6) gyűrű vesz körül. A cső (7) anodája cél­szerűen rézrúdból áll, amelybe a tűzálló fémből, célszerűen wolframból álló (7) be­tét van illesztve. Az anoda célszerűen jó 55 hővezető kapcsolatban áll a (8) radiátor­ral, azonban a segédszerkezetek, mint pl. ezen radiátor is, csupán a teljesség ked­véért vannak a rajzban feltüntetve. A ta­lálmány nincsen X-sugárcsövekre korlá- 60 tozva, hanem más elektron-kisülési készü­lékeken is alkalmazható, melyek működé­sük és szerkezetük részletei tekintetében eltérnek az X-sugárcsövektől. Az X-sugárcső (5) kathodája a (9, 10) 65 vezetékek révén a (11) transzformátor sze­kundár tekercselésével van kapcsolva, amelynek primártekercselése a (12) sza­bályozható ellenálláson át a (3, 4) áram­vezetékkel van kapcsolva. A (9, 10) áram- 70 körbe a (11) transzformátor szekundár­tekercselésével a (14) ellenállás van soro­san kapcsolva. A (14) ellenállással mel­lékzárlatban a (15) és (16) megszakító kontaktusok vannak kapcsolva, amelyek 75 közül legalább az egyik beállítható. Ezen (15, 16) kontaktusok nagy frekven­ciával megszakadnak és ismét záródnak a

Next

/
Thumbnails
Contents