87369. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hosszú kristályokkal bíró csavarvonalalakú wolfram izzótesteknek előállítására, elektromos izzólápák részére

__ Megjelent 11) 1931. évi március li ó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ s/A KA HALMI KIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87369. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Eljárás hosszá kristályokkal bíró csavarvonalalakú wolfram izzótesteknek előállítására elektromos izzólámpák részére. „Osa" Industrielle Beteilig-ung-en A.-G. Schaffhausen. A bejelentés napja 1924. évi január hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi május hó 17-ike. Ismeretes, hogy wolframdrótot igen hosszú kristályokból álló állapotba hozha­tunk azáltal, hogy azt nagyon magas hő­mérsékletű övön vezetjük keresztül, ami rendszerint úgy történik, hogy a drótot két kontaktus között vezetjük át, melyek a hozzávezetett elektromos áram segélyé­vel a közöttük fekvő drótdarabot a szük­séges igen magas hőmérsékletre hevítik. Ismeretes továbbá az is, hogy wolfram­drótot tövisre való feltekercselés útján csavarvonal alakú izzótestek alakjába hozhatjuk, továbbá, hogy emellett cél­szerű hosszú kristályos drót alkalmazása, minthogy az ilyen izzótestek a lámpák égési tartama alatt merevség és szilárd­ság tekintetében különösen kedvező tu­lajdonságokkal rendelkeznek. A találmány célja az ilyen hosszú kris­tályos drótokból álló csavarvonalalakú wolframizzótestek előállításának egysze­rűsbítése; egyúttal az izzótestek olymó­don állíttatnak elő, hogy kristálystruktú­rájuk jobb, mint az eddigi eljárások sze­rint készült izzótesteké. Ezen célt a találmány értelmében az­által valósíthatjuk meg, hogy a drótot közvetlenül a hosszú kristályos struk­túrává való átalakítás után, vagy ezen át­alakítás alatt tekercseljük csavarvona­lakba. A drótot tehát folytatólagos munkamenetben úgy a hosszú kristályos állapotba vezetjük át, mint egyúttal a csavarvonalakba is hozzuk, ami az elő­állítást lényegesen egyszerűsbíti. Egy­úttal azt is elérjük, hogy a drót lökés­mentesen vezethető át a hevítőövön. En nek különösen nagy jelentősége van, mert hosszú kristályok keletkezése attól függ, hogy a drót egyetlen időszakban se lépjen 40 be gyorsabban a hevítőövbe, mint az a hú­zott drót kis kristallitjainak a hosszú kristályokba való átalakulási sebességé­nek, vagyis más szavakkal annak a sebes­ségnek megfelel, amellyel a hosszú kristá- 45 lyok növekedése a drótban végbe megy. Ha a drótot az eddig ismert eljárások sze­rint vezetjük a hevítőövön keresztül, akkor a hideg wolframdrótdarab a húzó­hatást kifejtő hajtószerkezet és a nagy 50 mértékben izzó szakasz között mindig né­mileg rugalmasan hat és némelykor azt idézi elő, hogy a drót a nagyfokú izzítás­nak kitett övbe lökésszerűen lép be. Ezen lökések, melyek a hosszú kristályok egyen- 55 letes növekedését károsan befolyásolják, a legtöbb esetben igen kicsinyek ugyan, de azok nagy jelentősége nyilvánvaló, ha tekintette vesszük, hogy a kristályok nö­vekedése mikrokristallitek között végbe- 60 menő oly folyamat, mely még mikroszkóp alatt is csak nehezen észlelhető. Azáltal, hogy a drótot a nagyfokú izzásnak meg­felelő szakaszon lökésmentesen vezetjük át, elérjük, hogy a drót biztonsággal oly 65 struktúrát vesz fel, mely hosszú kristály­elekm ékből van összetéve. A teljesen egyenletes hosszú kristályos struktúra azonban a csavarvonalalakú izzótestnek a lámpában való viselkedése szempontjából 70 különösen kedvező. Az eljárást célszerűen úgy foganatosít­juk, hogy közvetlenül az izzási szakasz után a drót irányához harántirányban mozgatott és a wolframdróthoz viszo- 75 nyitva tengelye körül elforgatott tövis van

Next

/
Thumbnails
Contents