87308. lajstromszámú szabadalom • Elektromos sebességszbályozó berendezés

Meg-jelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 87308. SZÁM. — Vlí/g. OSZTÁLY. Elektromos sebességszabályozó berendezés. Westinghouse Electric & Manufacturing- Co. East Pittsburgh. A bejelentés napja 1920. évi december hó 22-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1920. évi január hó 12-ike. Jelen találmány elektromos sebesség­szabályozó rendszerekre és különösen olya­nokra vonatkozik, melyekkel mozgó részek egy bizonyos száma között állandó sebes-5 ségi viszony tartható fenn. A találmány egyik célja egy javított berendezést létesíteni, mely akként műkö­dik, hogy forgó részek bizonyos száma kö­zött állandó sebességi viszonyt tart fenn, LO mimellett lehetővé teszi, hogy az egyes részek közötti sebességi viszony tetszés szerint változtatható és mindegyik forgó rész sebességét hatásos módon kormá­nyozza anélkül, hogy valamelyik rész 5 megfutamodhatnék. Jelenleg sokféle gyártási folyamatban van szükség arra, hogy egységek bizonyos száma ugyanazon sebességgel vagy ugyan-­azon viszonylagos sebességgel működtes-0 sék. így pl. papírmalmokban szükséges, hogy a hengerek csoportjában a hengerek között állandó sebességi viszony tartassék fenn, melyeken a papiros keresztül megy; ugyanígy acélhengerművekben, melyek-5 ben tuskókat folytonos üzemben rudakká hengerelnek, szükséges, hogy a hengerek csoportjai bizonyos állandó sebességi vi­szonyban működtessenek. A találmány szerint szerkesztett se-0 bességszabályozóberendezésnél mindegyik forgó rész számára egy hajtómotor van alkalmazva és mindegyik hajtómotor ger­jesztése úgy van kormányozva, hogy a kapcsolt hengerek csoportjának sebessége 5 frekvenciaváltoztatók által szabályoztas­sék, melyek bármely megfelelő módon állandó sebességi arányban működtetnek és egyenként a forgó részek sebessége sze­rint gerjesztetnek. A találmánynak egy előnyös kiviteli 40 alakjánál, amint az pl. papírmalmokban vagy acélhengerműveknél a hengerek bi­zonyos száma részére alkalniaztatik, mind­egyik hengercsoport egy frekvencia változ­tatót működtet és arra szolgál, hogy több 45 segédfrekvenciaváltoztató közül egyet a kapcsolt hengercsoportok sebességével összhangzásban gerjesszen. A segédfrek­venciaváltoztatók bármely megfelelő mó­don, pl. egyetlen forgó szerv segélyével 50 működtetnek, hogy közöttük állandó se­bességi viszony tartassék fenn. Célszerűen egy meghosszabbított tengely állandóan forgattatik és a segédfrekvenciaváltozía­tók a forgó tengelyhez bármely megfelelő 55 sebességváltoztató eszköz segélyével van­nak kapcsolva, mimellett a segédfrek­venciaváltoztatók előnyösen bármely kí­vánt sebességi viszonyban forgathatók. Mindegyik hengercsoporttal egy induk- 60 ciósmotor van összekötve és egy frek­venciaváltoztató van alkalmazva, mely az összes hengercsoportok számára közös. Az említett indukciósmotorok mindegyi­kének tekercselése a közös frekvenciavál- 65 toztató és a hozzátartozó segédfrekvencia­változtató által külön-külön gerjesztetik. Az indukciósmotor egy motor által mű­ködtetett rheostátot kormányoz, mely a hozzátartozó hengercsoportot hajtó motor 70 gerjesztését szabályozza. Ily módon a hen­gercsoportok hajtómotorai úgy működtet­hetők, hogy a hengercsoportok között bár­mely kívánt sebességi viszony tartassék fenn. 75 Mindegyik rheostat-inotor két differen­ciálisán megszabott mezőmágnes-tekercse­léssel van ellátva, melyek a hozzátartozó

Next

/
Thumbnails
Contents