87297. lajstromszámú szabadalom • Matricakeret betűöntőgépekhez

Megjelent 1931. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87297. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Matricakeret betűöntőgépekhez. Lanston Monotype Corp. Ltd. London. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 23-ika. Angolországi elsőbbsége 1922. évi augusztus hó 3-ika. A találmány betűöntőgépekhez való matricakereteknek, különösen pedig oly matricakereteknek kiképzésére vonatko­zik, amelyekben a matricák, oszlopokban és sorokban, oly módon vannak meg­támasztva, hogy az egyes matricák oldalirányú mozgása korlátozva van (v. ö. pl. a 21685. számú osztrák szabadalmi le­írást). A matricák négyszögű keresztmetszetű, hosszúkás testek, melyek egyik végükön a betűképlettel, másik végükön pedig kúpalakú központosító nyílással vannak ellátva, ahol is az utóbbival a központo­sító berendezés kapcsolódik, mely min den matricát a formára szorít, valahány­szor egy-egy betű öntendő. Eddigelé ezeket a matricákat mind a négy oldallapjukon harántirányú külső hornyokkal látták el, ahol is a hornyok két egymással szembenlévő oldallapon szélesebbek voltak, mint a másik két szembenfekvő oldallap hornyai. A mat­ricák külső méretei a legnagyobb pontos­sággal vannak megszabva, úgy hogy azok pontosan összeillenek, csupán ele­gendő szabad mozgási köz meghagyásá­val arra, hogy az egyes matricák függé­lyes irányban, a központosító szerkezet hatása alatt kissé elmozoghassanak, ami­dőn a matrica a formára szoríttatik. A matricákat egymással párhuzamosan el­rendezett rudak sorozata hordja, amelyek az egymás mellett fekvő matricasorok egyes matricáinak szomszédos oldallap­jain kiképezett hornyokban nyugszanak és kiugró toldatokkal vaunak ellátva, amelyek a rudakra merőlegesek és azon oldallapokban kiképezett hornyokban fekszenek, amelyek a szomszédos matrica­oszlopok irányában vannak egymással szemben, az egyes matricákban. Ily mó­don meg van gátolva az, hogy valamely oszlop vagy sor valamennyi matricájá­nak összkopása valamely matricának 45-olymérvű eltolódását okozza, hogy a köz­pontosító szerkezet többé nem képes ezzel a matricával a rendes módon együtt­működni. Minthogy a matricák pontosan illenek a matricakeretbe, ennélfogva a 50 matricáknak azon oldallapjai vannak kopásnak alávetve, amelyek egymással érintkezésben állanak s minthogy már most a matricák eddigelé mind a négy oldallapjukon voltak hornyolva, az ere- 55 deti, csiszolt oldalfalakból csupán kes­keny peremek maradtak meg oly tá­masztófelületek gyanánt, amelyek a mat­ricák ferde beállását vagy elfordulását voltak hivatva meggátolni. Ezen okból a 60 matricáknak szokásos rögzítési módjánál az idők folyamán, az érintkezési felületek állandó súrlódása folytán oly kopás kö­vetkezett be, hogy a matricák eltolódá­sokhoz és elfordulásokhoz vezető szabad 65 mozgási közt kaptak, mely mozgások oly betűk előállítását okozzák, amelyek nem illenek a többiekhez, úgy hogy helyes sor létesülhessen; a matricák továbbá a ma­guk központosító lyukának kopása foly- 70 tán ferdén állanak be s ekkor azután nem fekszenek fel helyesen a formára. Az ed­digi kiképzésnél alkalmazott tartórudak egymással párhuzamosan vannak elren­dezve és a matricakereten át haránt- 75 irányban terjednek; maguk a rudak egy­egy végükön vannak megtámasztva, míg azoknak kiugró toldatai éppen csak oly hosszúak, hogy a következő tartórudat érintsék, minek folytán a tartóvázban az 80

Next

/
Thumbnails
Contents