87274. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton hajó

Megjelent 1931. évi április hó 341-én. VAS TÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87274. SZÁM. — XV/a. OSZTÁLY. Vasbeton hajó. Moyse Simon építész vállalkozó Liegre. A bejelentés napja 1919. évi május bó 28-ika. Jelen találmány kettős falú beton­liajókra vonatkozik, mely falak egymásba illeszkedő ürös testekből állanak, melyek harántirányú és a hajótesthez idomuló 5 tagozatot képeznek. Az ilyfajta hajók szerkesztéséhez nem szükséges a bélelés (héjazat) és az ürös testeknek falai oly függélyes mérettel bírnak, hogy ellentállásuk az ürös testek 10 és a közök töltése által is elegendő. Ennek folytán a belső fal egészen sima lehet és a hajótérben való gerendázat fölösleges (nincs főgerenda, sem kiugró bordáza­tok). 15 Ismeretes kettősfalú oly hajók szerke­zete, melyeknél előbb külső falat állítunk elő, azután ezekre bordákat alkalmazunk és végül a belső falat állítjuk elő; azon­ban hogy ezt elérjük, bélelés szükséges. 20 Ugyancsak ismeretes, hogy betonhajók falában töltéssel ellátott ürös testeket al­kalmazunk, azonban a találmány újdon­sága abban áll, hogy az egész hajót ürös tagozattal bíró gerendákból alkossuk, 35 melyek a hajótest alakjához idomulnak és egymásba illeszkedő ürös testeket ké­peznek. Azon körülmény, hogy ezen szer­kezethez nem szükséges külön bélelés (mely előny nincs meg az eddig ismert ÍO szerkezeti módoknál), egyúttal gyorsítja a hajóépítés befejezését, tekintettel arra, hogy mihelyt a kettős fal elkészült, a gé­pek elhelyezését meg lehet kezdeni; emellett ezen szerelésnek nincs akadálya 55 belső bélésmunkák jelenléte miatt. A mellékelt rajz a találmány szerint szerkesztett hajónak néhány részletét láttatja, nevezetesen az 1. ábra harántmetszetet tüntet fel és W egy tagozatnak nézete, a 2. ábra a kettős falnak és egy haránt tagozatnak hosszanti metszete. A 2. ábra (A) része a belső betonréteg fegyverzetének nézete, a 2. ábra (B) része hasonló nézet, mely a fegyverzeten ki- 45 feszített fémhálózatot láttatja és a (C) rósz az 1. ábra (E—F) vonala szerinti met­szete. A bélelés nélküli hajó szerkesztési módja a következő: 50 Munkapallón a hajó főfegyverzetét fel­állítjuk és támasztókkal megtámasztjuk. Amint ez a fegyverzet készen van, a pal­lót a (3) betonréteggel látjuk el, erre rá­helyeztetnek az egymáshoz illeszkedő (4) 55 űrös testek, melyek a tagozatokat képe­zik; (5)-tel jelöltük a tagozatok közé be­vezetett betont; (6) a belső betonréteg, mely a hajó fenekét képezi. Ezután az ol­dalsó falak tagozatai közt az (5) betont 60 összecsömöszöljük; a falak számára nincs bélelés (héjazat), a tagozatok két oldalán a kifeszített fémet alkalmazunk, mely az összes elemeket összeköti ós ilyképpen a bélelés hatását pótolja; ezen kifeszített 65 fém azután véglegesen megmarad. Ha úgy kívánjuk, az említett fémet a külső és belső fenék készítésénél is alkalmazhat­juk olyképen, hogy az elemek két kifeszí­tett fémréteg között feküdjenek; ezen ré- 70 tegek alkalmazása a fenék számára azon­ban nem nélkülözhetetlen, tekintetbe véve, hogy a fémnek tényleges hivatása az, hogy bélelés és nem fegyverzet gyanánt szolgáljon. Mindazonáltal az ilyfajta ket- 75 tős fenékbélés alkalmazása nem feltétlen szükséges; a fém fegyverzet gyanánt is szolgálhat, ott, ahol alkalmazva van. Amint a vasbeton rekeszek a kitöltendő részek között a leírt módon elkészültek, 80

Next

/
Thumbnails
Contents