87230. lajstromszámú szabadalom • Forgó kalapáló sajtó

Megjelent 1931. évi április hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87230. SZÁM. — X VT/d. OSZTÁLY. Forgó kalapáló sajtó. Horváth Miklós Budapest. A bejelentés napja 1923. évi augusztus hó 16-ika. Ismeretesek már oly forgó kalapáló saj­tók, melyeknél a kalapáló szerszámok egy forgó tok homlokfalának sugárirányú ha­sítékában vannak vezetve és a kalapáló 5 szerszámoknak a forgó tokból kinyúló végei vagy toldatai a tokot körülvevő helytálló gyűrűben szimmetrikusan ágya­zott hengeralakú görgőknek vagy golyók­nak a gyűrű belső palástfelületéből ki-10 nyúló részébe ütköznek. Ezen gyors egy­másutánban keletkező ütések hatása alatt az együttműködő kalapáló szerszámok egymáshoz közelednek és a közöttük lévő munkadarabot sajtolják, formálják, kala-15 pálják. A kalapáló szerszámokat a munka­darabtól a centrifugális erő távolítja el. Az előzőkben leírt forgó kalapáló sajtó­nak, pl. a Dayton-féle sajtónak a gyakor­latban való alkalmazásánál az a hátrány 20 mutatkozik, hogy az ütések iránya a min­denkori kalapálás irányával nem esik össze, úgy hogy az ütés létesítette erőnek csak egy hányadát (komponensét) lehet a deformációmunkánál hasznosítani. A ko-25 pási és súrlódási viszonyok a kalapáló szerszámoknak a forgó tokból kinyúló vé­geinél ós a kalapáló szerszámok csúszó­vezetókében rendkívül kedvezőtlenek, mi­mellett a kalapálás erősségét a megmun-30 kálás előtt és alatt nem lehet finom hatá­rok között beállítani, megmunkálás köz­ben változtatni és a megmunkálás befejez­tével a munkadarabot a szerszámok között nem lehet rögzíteni. 35 A találmány szerinti forgó kalapáló sajtó a fentiekben megjelölt hátrányokat megszünteti, a kalapálás, illetve sajtolás kedvező előfeltételeit biztosítja, a esúszó­vezetékek alkalmazását kiküszöböli, a ka­lapálás erősségének, illetve löketmagassá- 40 gának a megmunkálás tartama alatt való finom beállíthatóságát ós változtatását hi­hetővé teszi ós a munkadarabnak a szer­számok között való rögzíthetöségét bizto­sítja. Í5 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképen vett foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a forgó kalapáló sajtó elöl­nézete, a 50 2. ábra az 1. ábra II—II vonala mentén vett függélyes metszet, illetve nézet, a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala men­tén vett vízszintes metszet, illetve alul­nézet, a 55 4., 5. és 6. ábrák a kicserélhető forma­betéttel ellátott kalapáló szerszám oldal-, felül- és homloknézetét nagyobb léptékben mutatják, míg a 7. ábra a 2. ábra felső részét nagyobb 60 léptékben tünteti fel és az ütésnek, illetve a kalapálás löketmagasságának változta­tását vázlatosan a határhelyzetekben mu­tatja. Az (1) csapágyban forgathatóan ágya- 65 zott központos (2a) furattal vagy anyag­bevezető csatornával ellátott tengely (2)­vel, a (2a) anyagbevezető csatorna mellső végébe csavarolt kúpos furatú vezető­hüvely (3)-mal, a forgó (2) tengelyt köz- 70 pontosan körülvevő gyűrű (4)-gyel van je­lölve. A (4) gyűrű, illetve a vele egy da­rabból álló (4c) tartó fecskefarkalakú talprésze az (5) gépváz (5a) kulisszái!)an előre-hátra csúsztatható és mindenkori 75 beállított helyzetében rögzíthető. A (2) tengely homlokfalában két (6)

Next

/
Thumbnails
Contents