87215. lajstromszámú szabadalom • XX

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI j^g^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87215. SZÁM. — VLL/I. OSZTÁLY. Elektrolitos cella. Harris John Lakewood és Rose James R. Edgreworth. A bejelentés napja 1920. évi szeptember hó 29-ike. A találniány tárgya különösen hidrogén és oxigén fejlesztésére alkalmas elektroli­tos cella és célja oly elektrolitos cella léte­sítése, mely igen hatásosan működik, 5 melynél továbbá a hidrogén és oxigén ke­veredése meg van gátolva és mely a benne alkalmazott lemezek vagy elektródák adott méreteinél a maximális teljesít­ményt nyújtja. 10 A mellékelt rajzon a találmányt képező elektrolitos cellának egy foganatosítás! alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a cella függőleges hosszmet­szete, a 15 2., 3. és 4. ábra a cella metszete az 1. ábra 2—2, 3—3 és 4—4 vonalai szerint, az 5. ábra a cella tartályának az 1. ábrá­hoz hasonló, közvetlenül a tartály egyik fala mentén vett metszete letört lemezek-20 kel és diafragmákkal ós a 6. ábra az egész cella felülnézete. Minden egyes cella egy teljes egységet képez, mely egy központosán elrendezett anódalemezpárból, az anódalemezek ellen-25 tétes oldalain elrendezett katódalemezek­ből és a lemezek között elhelyezett dia­íragmákból áll. A diafragmák hézagot zár­nak közbe, melyen át a hidrogén és oxi­gén fejlődésénél keletkező idegen gázok 80 megfelelő kibocsátónyílásokon át távoz­hatnak. A tartórészek, továbbá az áramot a lemezekhez vezető eszközök és a felsza­baduló gázok gyűjtésére szolgáló elemek különleges szerkezetűek. Az egész cella 35 alkalmas tartályban van elrendezve. A cel­lák vagy egységek száma a kívánt kapa­citásnak megfelelően tetszőleges lehet és az ábrázolt cella vagy egység úgy van szerkesztve, hogy további cellákkal vagy 40 egységekkel sorba kapcsolható. A rajzon egyetlen cellát ábrázoltunk, mert a cella részeinek a szomszédos cella megfelelő ré­szeivel való összeköttetése nem szorul ma­gyarázatra. Az (1) anódapár ellentétes oldalain egy- 45. egy (2) katóda van elrendezve. Ügy az anódák, mint a katódák előnyösen galva­nizált öntöttvasból négyzetalakban készül­nek. Az anódák és katódák kivitele lé­nyegben azonos, amiért is az alábbiakban 50 az anóda részletes ismertetésére szorítko­zunk. Az anóda mellső vagy ható oldala a függőleges (3) bordák sorával van el­látva (5. ábra). Ezen bordák V-alakú ke­resztmetszetűek és oldalfelületeik az alább 55. ismertetendő okokból egy vonalban talál­koznak. Egy gyakorlati kivitelben az (1) és (2) lemezek oldalainak hossza pl. 70 cm. és a (3) bordák egymástól 25 mm. távol­ságban fekszenek. A bordák 3 mm.-el nyúl- 60 nak ki a lemez felületéből és a lemez teste 6 mm. vastag. A lemezek (anódák és kató­dák) mindegyike hátul az (5) bordával van ellátva (1. ábra), mely a lemez kerületétől kis távolságban a lemez körül halad. Az 65 (5) bordakeret sarkait az egymást keresz­tező, átlóirányú (6) bordák kötik össze. Az (5) bordakeret felső és alsó oldalai a keret sarkai közelében a (7) vastagításokkal vannak ellátva, melyek mindegyikében a 70 (9) és (10) áramvezető- és támasztórudalc felvételére egy-egy homorú (8) mélyedés van kiképezve. A (2) katódák szerkezete az (1) anódáké­val tökéletesen megegyezik, azzal az egyet- 75 len eltéréssel, hogy a katódák (3a) bordái az anódák (3) bordáihoz képest el vannak tolva, úgy hogy az összeállított cellában a katódák bordái a megfelelő anóda bordái között középen foglalnak helyet. A kató- 80

Next

/
Thumbnails
Contents