87207. lajstromszámú szabadalom • Hárműkapcsoló

Megjelent 1931. évi április hó 16-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87207. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Járműkapcsoló. Ferrostaal G. m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1922. évi október hó 27-ike. A találmány tárgya kapcsoló minden­fajta járműhöz, amelyeknél a véletlen kioldódást egyszerű eszközökkel akadá­lyozzuk meg. 5 A rajzokon a találmány szerinti kap­csoló két példaképpeni foganatosítás! alakja van feltüntetve mezei vasúthoz való járművekhez. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak 10 hosszmetszete, a 2. ábra ugyanannak felülnézete, a 3. ábra a másik foganatosítási alak hosszmetszete, a 4. ábra ugyanannak felülnézete. 15 Az 1. és 2. ábra szerinti foganatosítási alaknál a kapcsoló a járműre vagy annak (1) ütközőjére erősített (2) kapcsoló­horogból és a (6) kapcsolóhurokból áll. Ez utóbbi kiesését a horog hátranyúló (4) 20 toldata akadályozza meg, amely a jármű keretével vagy ütközőjével zárt (5) hur­kot alkot. A (2) kapcsoló horog és a jármű homlokfala között az (1) ütköző­ben a (6) kapcsoló hurok harántmetszeté-25 nek megfelelő (7) nyílás és a (8) ütköző van oly módon elrendezve, hogy ha a (6) kapcsoló hurkot a (7) nyílásba bedugjuk, annak felső része elzárja a (2) kapcsoló­horog nyílását, az alsó része pedig a (8) 30 ütközőre támaszkodik. Ha két járművet össze akarunk kap­csolni, akkor az egyik jármű (6) kapcsoló hurokját a másik (2) kapcsoló horgába akasztjuk és ennek kapcsoló hurok ját a 35 (7) nyílásba állítjuk, úgy hogy az a (8) ütközőre támaszkodjék. Szétkapcsolásnál a záró kapcsolóhurkot felemeljük és ferdén hátra hajtjuk, úgy hogy ez a másik jármű kapcsolóhurokját felszabadítja. 40 A 3. és 4. ábrák szerinti foganatosítási alaknál a keretben vagy a jármű vala­mely más részén kiképezett és a hurok alakjának megfelelő (7) nyílás el van hagyva. 45 A hurok kikapcsolódását vagy elveszé­sét itt a kapcsolóhorog nyúlványán kiké­pezett (9) harántnyúlvány vagy karima akadályozza meg, amely egyedül vagy a kocsikerettel vagy pedig a (8) ütközővel 50 együtt a kapcsolóhuroknak záróhelyzeté­ben való megtámasztására szolgál. Szabadalmi igények: 1. Kapcsoló mindenfajta járműhöz, jelle­mezve azáltal, hogy a kapcsolóhorgot 55 hordó keretben, ütközőben vagy egyéb járműrészben a horog és a jármű hom­lokfala között a kapcsolóhurok haránt­metszetének megfelelő nyílás van el­rendezve oly módon, hogy amikor a 60 kapcsolóhurkot a nyílásba állítjuk, annak felső része a kapcsolóhorog nyílását elzárja, alsó része pedig a ke­retben, ütközőben vagy a jármű egyéb részén elrendezett ütközőre támasz- 65 kodik. 2. Az 1. igényben védett kapcsoló fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kapcsolóhurok kiesésének megaka­dályozására az 1. igényben említett 70 nyílás helyett a kapcsolóhorog tolda­tán harántnyúlvány vagy karima van . elrendezve, mely kapcsoló helyzetben a horognyílás zárását a kapcsolóhurok útján biztosítja. 75 2 rajzlap melléklettol. ti Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents