87196. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ferrochromötvözetek előállítására

Megjelent 1 931. évi április hó 15 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87196. SZÁM. — Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás ferrochrómötvözetek előállítására. Wild Ronald Carledgre és Wild Bessie D. Sheffield. A bejelentés napja 1923. évi január hó 31 ike. Angolországi elsőbbsége 1922. évi február hó 16-ika. A jelen találmány chróm-vasötvözetek, mint pl. ferrochróm és az általában „folt­mentes" acéloknak nevezett vasféleségek gyártására vonatkozik. Ismeretes már 5 nyers olvasztott ferro-chrómnak oxidáló fúvatása oly célból, hogy oxidálás révén eltávolítható fertőzményekben, mint vas­ban és siliciumban szegényebb vagy ezek­től mentes ötvözet állíttassák elő. Ezen 10 f uvatási műveletben a chróm is több­kevósbbé oxidálódik s ennek folytán tete­mes chrómveszteségek lépnek fel. A jelen találmány tárgya olyan eljárás, melynek révén a nevezett tisztátlanságok eltávolít-15 hatók, vagy a kívánt mérvre csökkenthe­tők, de a fuvatáskor fellépő oxidáció okozta chrómveszteségek korlátoztatnak. A találmány értelmében chrómvasötvözet, pl. ferrochróm, vagy foltmentes vasak 20 oly gyártási eljárásánál, melyben chró­mon és vason kívül oxidálható tisztátlan­ságokat, pl. szenet és siliciumot tartal­mazó nyers fémet az említett tisztátlansá­gok csökkentése céljából oxidáló fúvatás-25 nak vetünk alá, a fuvata snak alávetett chrómvas ötvözetben, vagy elegyben olyan elemet is alkalmazunk, mely a fú­vatási hőmérséken a chrómnál könnyeb­ben oxidálódik, oly célból, hogy a tisztát-80 lanságok oxidálása közben fellépő említett chrómveszteségek csökkentessenek. Így pl. a fúvandó nyers chrómvas ötvö­zethez vagy keverékhez mangánt adagol­hatunk, legcélszerűbben ferro-mangán 85 vagy más mangántartalmú ötvözet alak­jában és olyan mennyiségben, mely a fú­vási művelet közben a chróm oxidációja folytán fellépő veszteségeket a mini­mumra csökkenti. 4fí A chrómot védő elemet úgy is lehet a fúvatandó nyersfémbe bevezetni, hogy a nyersfém termelésekor vas jelenlétében egy redukálható chrómvegyületet (pl. re­dukálható chróm-vasvegyületet, pl. vas­chromitot) a védőelem vagy a védőelem 45 egy redukálható vegyülete jelenlétében redukálunk, A redukciót tehát pl. ferro­mangán, vagy egy redukálható mangán­vegyület jelenlétében végezhetjük. A találmány egyik ajánlatos kiviteli 50 módja értelmében a chrómvasötvözetek, pl. ferrochróm vagy foltmentes vasak gyártásánál először a fúvatással való tisztításra alkalmas nyers alapfémet léte­sítünk azáltal, hogy vas jelenlétében egy 55 alkalmas redukálható chrómvegyületet (pl. redukálható chrómvas vegyületet, pl. chromitot) lényegileg kémiailag egyen­értékű mennyiségű siliciumos redukáló szerrel, (mely szénmentes, vagy a végter- 60 mék sajátságai tekintetében nem ártal­mas mennyiségű szenet tartalmaz), pl. alacsony széntartalmú ferrosiliciummal redukálunk és az így kapott alacsony széntartalmú és magas siliciumtartalmú 65 alapfémet a chrómot védő elem pl. ferro­mangán vagy más alkalmas mangánötvö­zet kellő mennyiségének adagolása után oxidáló füvatásnak vetünk alá. Egyébként azonos körülmények között 70 a silicium az oxidáló fúvatással könnyeb­ben távolítható el, mint a szén s minthogy siliciumos redukáló szerek, pl. ferrosili­cium könnyen állítható elő alacsony szén­tartalommal, az eljárás ismertetett foga- 75 natosítási módja lehetővé teszi, hogy egy­szerűen és gazdaságosan jussunk alacsony széntartalmú tisztított termékhez. A sili­ciumos redukcióval létesített alapfém azonos összetétellel nem lenne pl. a kn- 80

Next

/
Thumbnails
Contents