87175. lajstromszámú szabadalom • Szórógép műtrágya magvak vagy hasonlók számára

^ Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 8 717 5. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Szórógép műtrágya, magvak vagy hasonlók számára. Arnecke Albert Vechelde. A bejelentés napja 1923. évi május hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi május hó 11-ike. Ismeretesek már oly trágyaszórógépek, melyeknél a szórandó anyagot felvevő szekrény fenekén egy, a feneket lefedő, ide-oda mozgatandó és töltőnyílásokkal 5 bíró tolóka van elrendezve. Ezen nyílások a szórandó anyagot felveszik és midőn a kiejtőélen túl kitolatnak, az anyagot ki­ejtik. Azonkívül még kefék is vannak el­rendezve, melyek a könnyen lerakódó szó-10 randóanyagot kiszorítják és a nyílásokat kitisztogatják, midőn a tolóka a kiejtőélen túl van. Ismeretesek továbbá oly trágyaszóró­gépek, melyeknél a trágyaszekrény fene-15 kén előre- és hátramozgatható, felváltva dolgozó tolókacsoportok vannak elren­dezve, melyek mellső végükkel a trágyát a trágyaszekrényből kiszorítják. Ezen végek a szórandó anyagot felvevő bevágá-20 sokkal vannak ellátva, annak megakadá­lyozása céljából, hogy az anyagnak az egyik csoport által való előretolása a má­sik csoport visszahúzása által befolyásol­tassék. 25 A találmány tárgya szórógép műtrágya, magvak vagy hasonlók számára, a trágyát felvevő szekrény fenekén elrendezett egy­máshoz képest ide-oda mozgatott olyan tolókákkal, melyek azáltal különböznek 80 az eddigiektől, hogy a szórandó anyag finoman elosztva szóratik ki, esetleg előző­leg finoman meg lesz őrölve, szét lesz morzsolva, úgy hogy csomózódások még nedves trágya esetében is elkerültetnek. 85 Ezen célból az egymás mellett fekvő lécekből álló tolókák, a találmány szerint, úgy vannak kiképezve vagy elrendezve, hogy az egyes egymás mellett fekvő lécek között hézagok, rések keletkeznek. Azon­kívül a keretszerű tolókák a fenékhez kö­zel vannak elrendezve, a lécek pedig az alsó felületen vagy valamennyi oldalon kiugrásokkal vannak ellátva. A kereten fekvő szórandó anyag a kere­teknek egymáshoz képest való ide-oda- 45 menő mozgásakor az egyes lécek között képezett hézagokon vagy réseken keresz­tül a trágyaszekrény fenekére esik és az­után egyenletesen és finoman elosztva a lécek alsó oldalán kiképezett kiugrások 50 által a kiejtőélen áttolatik. Ha a szórandó anyag össze van csomósodva vagy durva szemcséjű, úgy a lécek felfelé és oldalt ki­nyúló kiugrásai által szétmorzsoltatik, szétdörzsöltetik, míg a hézagokon keresz- 55 tül leeshet. A keretek löketének, valamint a kere­teknek a trágyaszekrény fenekétől való távolságának növelése vagy csökkentése által a kiszórandó anyagmennyiség vál- go toztatható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképen vett foganatosítási alakja van és pedig az 1. ábrán metszetben, a 55 2. ábrán alaprajzban feltüntetve. A 3. és 4. ábrák részletrajzok. A szórandó anyagot felvevő, kerekeken járó (a) szekrény a hátsó vége felé lejtős (b) fenékkel van ellátva. A (b) fenékkel 70 majdnem párhuzamosan az (rl, r2) kere­tek vannak a menetirányban ide-oda moz­gathatóan elrendezve, melyek az (s) ke­resztlécekből és az egész fenékfelületet befedő (t) hosszlécekből állanak. Az (rl, r2) 75 keretek (t) hosszlécei úgy vannak elren­dezve, hogy az egyik keret egy-egy léce a másik keret két léce között fekszik. A (t)

Next

/
Thumbnails
Contents