87174. lajstromszámú szabadalom • Vetőgép

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI MBŐSifl SZABADALMI LEÍRÁS 87174. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Vetőgép. Uclvary Ferenc Enzersdorf (Fischa ni.) A bejelentés napja 1923. évi május hó 30-ika. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi május hó 30-ika. A találmány a szemenként vető gépek azon fajtájára vonatkozik, amelynél a tala­jon futó kerékben a magvakat tartalmazó tartály és fogószervek sorozata akként van 6 beépitve, hogy az utóbbiakat hordó, a ke­rékkel együtt forgó korong, mely a kerék forgásában részt nem vevő vezérlő tárcsá­val működik együtt, a kerék forgásában szintén részt nem vevő vetömagtartályon 0 átjár, amikor is a fogószervek a vetőmag­vakat egyenként felveszik és lerakó nyí­lások elé vezetik. Szemenként vető gépeknél lényeges kö­vetelmény az, hogy az egyes vetőmag ki-6 kihajítási helye a talajhoz lehetőleg közel Jegyen, mert különben a szél hatása alatt, továbbá a kerék rázkódtatásai folytán és más hasonló okból a vetésben szabályta­lanságok léphetnek fel, amelyek ellentét-0 ben állanak a szemenként vető gépek cél­jával. Javaslatba hozták ugyan már azt, hogy hasonló gépeknél az egyes vetőmag­szemeket külön-külön egy serlegműhöz ve­zettessenek hozzá, mely azokat azután a 5 talajra ejti. Ily módon azonban a gép szerkezete jelentékenyen bonyolultabbá és költségesebbé válik. A találmány szerint már most a fogó­szervek az egyes magvakat a kerék kerü­lj létén elrendezett, kifelé vezető lyukakkal ellátott tarsolyokba rakják, mimellett e lyukak egy részét a kerék forgásában részt nem vevő sín elzárva tartja, mialatt ezen lyukak körülforgásuk egy részét végzik. 6 A fogószervek tehát a magvakat egyen­ként oly tarsolyokba rakják le, amelyek­nek lyukai a sín révén átmenetileg el van­nak zárva, ahol is ezek a vetőmagvak a ta­laj közvetlen közelében lévő, a sínt éppen D elhagyó lyukakon át a talajra hullanak, amivel a legegyszerűbb módon gondosko­dunk tökéletesen szabályos és jó vetésről. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 45 1. ábra metszet a 2. ábi'ának A—A vo­nala szerint. A 2. ábra metszet az 1. ábrának B—B vo­nala. szerint. A 3. ábra részletrajz. 50 A futókerék gyanánt kiképezett (1) tok szabadon forgathatóan van a (2) tengelyen ágyazva, mely a (3) villában vagy más oly részben, amelyen a vonóerő támad, forgás ellenében biztositottan van megerősítve. 55 Az (1) tok belsejében és vele együttforgóan a (4) korong foglal helyet, mely az (5) fogó­ollókat hordja, amelyek magában véve is­mert módon az összecsukásra szolgáló (6) rugókkal és a nyitásra szolgáló (7) karok- 60 kai vannak ellátva. A (7) karok a (9) bü­työktárcsával működnek együtt. A (8) vetőmagdob, mely a (2) tengellyel szilár­dan van összekötve, elegendő nagyságú központi szögnek (a rajzon kb. 180°-nak) 35 megfelelő, a (2) tengellyel koncentrikus hengerszeletet alkot, mely a tengelyre merőleges oldalain és külső palástján tö­mör lemezekkel, sugárirányú oldalain el­lenben (10) kefékkel, lágy gumilapokkal 70 vagy más effélékkel van elzárva, melyek a (4) korongnak az ollókkal együtt való átjárását lehetővé teszik, de a vetőmag­vaknak a dobból való kiesését meggátol­ják. 75 Ha az (1) tok, pl. a (3) villán megerősí­tett (11) barázdavonó mögött, a talajon gördül, amikor is magával viszi a (4) ko­rongot, akkor az (5) ollók, miközben azok a (9) bütyöktárcsának a (7) karokra való 80

Next

/
Thumbnails
Contents