87170. lajstromszámú szabadalom • Forgó vízréteggel bíró gőzfejlesztő

^ Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87110. SZÁM. — Ve/3. OSZTÁLY. Forgó vízréteggel biró gőzfejlesztő. Aktiebolaget „Átmos" cég- Stockholm. A bejelentés napja 1923. évi február hó 14-ike. Svédországi elsőbbsége 1922. évi február hó 20-ika. A jelen találmány célja oly berendezés létesítése, melynek segítségével a víznek a forgásban való részvétele meg legyen könnyítve, oly .forgó gőzkazánokkal bíró 5 gőzfejlesztőknél, melyeknél a gőzkazánok, ismeretes módon, oly nagy forgási sebes­séggel bírnak, hogy azok egész köpenye állandóan zárt vízréteggel van borítva úgy, hogy a gőzkazánlemezek nincsenek 10 kiizzásnak kitéve, — vagy helytálló gőz­kazánoknál, ehhez hasonló vízréteget az­által tartsunk fenn, hogy a vizet, vala­mely a vizet magával vivő, terelő, szerv által forgásba hozzuk. 15 A találmány tárgya a csatolt rajzon van feltüntetve. Az 1. ábra a forgó gőzkazánnal bíró gőz­fejlesztőberendezés hosszmetszete, a 2. ábra pedig keresztmetszete; a 20 3. ábra helytálló gőzkazánnal bíró gőz­fejlesztőberendezés hosszmetszete, a 4. ábra pedig keresztmetszete. Az 1. és 2. ábra szerint az (1) forgó gőz­kazán a belsejében, egy viagy több a vizet 25 magával vivő, terelő i(2) szervvel, pl. la­páttal van ellátva, melyek a kazánban alkalmas módon meg vannak erősítve ós ezáltal annak forgásában résztvesznek. Ezen (2) szerv vagy szervek, lapátok 30 stb. a gőzkazán üzembehelyezésekor, meg­indításakor, a (3) vizet magukkal viszik, miáltal a víz a gőzkazánköpenyen egyen­letesen elosztódik. Ha ezen berendezést nem alkalmazzuk, akkor — ha a forgó 35 gőzkazán üres és azt megindítjuk és foly­tonosan vizet táplálunk be — ez a víz a for­gást követni fogja ós a gőzkazánköpenyen el fog osztódni; kényelmi szempontokból azonban azon esetben is meg akarjuk tudni indítani a gőzkazánt, midőn az már 40 kezdettől fogva, más szóval már a meg­indítás előtt részben vízzel van megtöltve. Ez a víz, mely helytálló kazán esetében, annak fenekén marad, a forgó kazán meg­indításakor, annak alsó részében maradna 45 ós a gőzkazán forgásakor nem vitetnék tova. A jelen találmány által még azt is el­érjük, hogy üzemközben a gőzkazánnal forgó és ennek köpenyfelületén elosztott 50 vízréteg más körülmények, pl. gőzfejlő­dés által, nem eshetik le, hanem a gőz­kazán köipenyfelületén állandóan egyen­letesen elosztva marad. A 3. ós 4. ábrán feltüntetett foganatosí- 55 tási alak szerint a helytálló (4) gőzkazán­ban a vizet magával vivő, kívülről for­gatható berendezés van elrendezve, mely az (5) szárny vagy szárnyak segítségé­vel a vizet a forgásban magával viszi. A 60 víz (6)-nál folyik a kazánban, a gőzt pe­dig (7)-nél vezetjük el abból. Szabadalmi igények: 1. Berendezés forgó vagy helytálló gőz­kazánokkal bíró gőzfejlesztőknél, a 65 víznek a forgásban való részvételének megkönnyítésére, ill. a vízzel oly nagy forgási sebességnek a közlésére, hogy a gőzkazánok egész köpenye zárt víz­réteggel legyen borítva, azáltal jelle- 70 mezve, hogy a gőzkazánok, belül a vizet magával vivő egy vagy több szervvel (pl. lapáttal) vannak ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents