87129. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzkazánokban, kondenzátorokban és eféle tartályokban a kazán kőképződésnek és a falak kimaratásának elektromos úton történő meggátlására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87129. SZÁM. — Ve/2. OSZTÁLY. Berendezés gőzkazánokban, kondenzátorokban és efféle tartályokban a kazánkő­képződésnek és a falak kimaratásának elektromos úton történő meggátlására. Hauptvogel Frigyes Budapest. A bejelentés napja 1923. évi junius hó 7-ike. Gőzkazánokban, kondenzátorokban és eféle tartályokban a kazánkőképződésnek és a falak kimaratásának azáltal való meggátlása, hogy a kazánt stb. elektro-5 mos áramkörbe kapcsolják be, már isme­retes. Ez az eljárás azon a felismerésen alapszik, hogy a kazánkő képződésének és a falak kimaratásának oka az, hogy a kazán stb. anyagát képező különböző fé-10 mek vagy ugyanazon, de különböző ke­ménységű fémek, különösen sárgaréz és vas és a tisztátalanságokat tartalmazó víz, mint elektrolyt hatása alatt a kazán­ban stb. a hőfokkülönbségek folytán gal-15 vánikus áramok keletkeznek, melyek a vízből az elgőzölögtetéssel kiválasztott tisztátaianságokat a kazán stb. falaira le­ülepedni kényszerítik. Ezen galvánára mok hatásának ellensúlyozására tehát a 20 kazánon stb. elektromos egyenáramot ve­zetnek keresztül, mely a vízből a kazán­követ képező és a falak kimaratását elő­idéző tisztátalanságoknak az említett gal­vánáramok hatása alatt való szilárd lera-25 kodását a falakon meggátolja. Az ezen felismerésre alapított eddigi el­járások azonban egy vagy más okból nem igen váltak be. Az az ismert eljárás pl. melynél csak a kazán stb. vizén vezetik 80 keresztül az elektromos áramot, a kazán­nak stb. két helyen való megfúrását teszi szükségessé az árambevezető elektródák beilleszthetése céljából. Természetes, hogy ezeket a furatokat a gőznyomásnak meg-85 felelően vízmentesen el is kell tömíteni, sőt még elektromosan el is kell szigetelni, úgy hogy ez az eljárás meglehetős költsé­ges és fáradságos. Ismeretes továbbá egy olyan eljárás is, mely azon a további felismerésen alap- 40 szik, hogy felesleges az áramot közvetle­nül a kazán stb. vizébe bevezetni, tehát az áram bevezetésére külön, a kazánfaltól elektromosan elszigetelt elektródákat használni, tehát a kazánt stb. megfúrni, 45 hanem elegendő az áramot bevezető dróto­kat közvetlenül a kazán stb. falával ve­zető összeköttetésbe hozni, azaz az áramot magába a kazán stb. falába bevezetni. Ez­által tetemes munka- és költségmegtakarí- 50 tás érhető el az először említett eljárással szemben, főleg ha azt is tekintetbe vesz­sziik, hogy ott az elektródák, különösen az anóda kopásnak (elhasználódásnak) van kitéve és így gyakran meg kell azt újí- 55 tani. Ennél az eljárásnál a kazánt egy meglévő elektromos világítási vagy erő­hálózatba mellékáramkörbe kapcsolják be és pedig ennek egyik vezetékébe, amint ez a mellékelt rajz 1. ábráján fel van tűn- 60 tetve. Ennek az eljárásnak is különböző hátrányai vannak. Előfordulhat ugyanis az az eset, hogy véletlenül valamennyi áramfogyasztó hely ki van kapcsolva, tehát nem folyik áram a főhálózatban és 65 így a kazán áramkörében sem. Azonkívül ennél a kapcsolásnál a főhálózat külön­böző megterheléseinek megfelelően külön böző áramerősségek lépnek fel a kazán áramkörében. Továbbá a fővezetéknek az 70 (A) és (B) pontok közt esetleg bekövet­kező megsérülésekor, illetve megszakítá­sakor a kazán a főhálózatban folyó áram teljes üzemfeszültsége alá kerülne. A jelen találmány ennek a most emlí- 75 tett eljárásnak javítását célozza és lénye-

Next

/
Thumbnails
Contents