87076. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nehéz szénhydrogéneknek alacsonyabb forrpontú kisebb fajsúlyú termékekre való bontására és átalakítására

Megjelent 1031. évi május hó 1-én. A G Y A R KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87076. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás nehéz szénhydrogéneknek alacsonyabb forrpontú kisebb fajsúlyú termékekre való bontására és átalakítására. Thiele Félix Károly Oklahoma-City és Cordes Károly Magdeburg. A bejelentés napja 1921. évi március hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1914. évi julius hó 28-ika. A jelen találmány tárgya eljárás cse­kély értékű nehéz nyers kőolajoknak és kőolajmaradékoknak gazdaságos átalakí­tására forgalomképes, alacsonyabb forr-5 pontú termékekké. Az eljárás hidroszili­kátnak, mint katalitikusan ható anyag­nak alkalmazásán alapszik. Igen alkal­masnak bizonyult az a hidrosziükát, amely az oligocenalakulatban Dél-Geor-10 giában ós Floridában található. Ezen anyag átlagelemzése százalékokban a kö­vetkező eredményt adta: SA : 5Í5.52 % A12 0S : 11.57 » 15 MgO : 6.29 » Fe2 03 : 3 32 » CaO : 3.06 » H2 0 : 17.95 » Alkaliák : 1.28 » 20 Természetes, hogy az eljárás nincs épen ezen anyag alkalmazására korlátozva. Az eljárás foganatosítására a nyersola­jat vagy a kőolajmaradékokat durván aprított hidroszilikátot tartalmazó, kupo-25 Iával ellátott desztilláló kazánba adjuk, amelyet a következőkben „konverterének nevezünk. Ha ez meg van töltve, akkor befűtjüik és mihelyt az olaj desztillálni kezd, a hőmérsékletet akképen szabályoz-30 zuk, hogy az csalc lassan emelkedjék. Ha a desztillátum fajsúlya 0.780—0.800, akkor a konverterbe lassan kis mennyiségű tel­jesen száraz gőzt bocsátunk be és a hő­mérsékletet akképen szabályozzuk, hogy 35 az a konverterkupola hőmérőjén 270° C fölé ne emelkedjék, avégből, hogy a hidroszilikát katalitikus hatása állandó maradjon és a kenőolajfrakciók meg ne bontassanak. Ha a kondenzátum fajsúlya kb. 0.860-ra 40 emelkedett, akkor a tüzet eloltjuk és a gőznek körülbelül további 10 percig tartó lassú beáramlása után (oly célból, hogy u kupolában és hűtőcsövekben lévő olajgő­zöket a lefolyási csövekbe hajtsuk) a kon- 45 vértért elzárjuk. Ezután a konverterből gyenge gőznyomás mellett kiürítjük a benne visszamaradt kenőolajmaradékot. Amint a gyakorlati tapasztalat mu­tatja, kb. hét egymásra következő desztil- 50 lálás utan a feldolgozandó nyersolajnak összes mennyiségét visszakapjuk és pedig kb. 50%-ot desztillátum alakjában és 50%-ot mint kenőolajat. A hidroszilikátnak az olajra való ha- 55 tasa a megadott hőmérsékleteken katali­tikus hatás, kivéve kéntartalmú olajok­nál, amelyekből ,a kénnek egyrészét ki­vonja, míg annak maradéka mint szabad kénhidrogén elszáll. Kéntartalmú olajok 60 (például a nehezen finomítható Lima-Ohioolaj, (1. Thiele, Chemiker Zeitung, 1896. 53. sz.) az eljárásnak alávetve, telje­sen kénmentessé válnak és kitűnő keres­kedelmi árukat adnak. 65 A konverter kupoláját célszerűen durva, rézzel bevont vashuzalhálóval tölt­jük ki, amely szintén katalitikusan hat az átvonuló olajgőzökre, ami kitűnik ab­ból, hogy a könnyű termékekben való 70 termelési hányad nagyobb, mint háló nél­küli munkánál.

Next

/
Thumbnails
Contents