87074. lajstromszámú szabadalom • Mutatókészülék registerszalag lyukasztó gépek számára

Megjelent 1931. évi május hó 269-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 81014. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Mutatókészülék regiszterszalag-lyukasztógépek számára. Lanston Monotype Corp. Ltd. London. A bejelentés napja 1916. évi szeptember hó 27-ike. Jelen találmány motorikusán hajtott, iktatómű által vezérelt, sormórőszerke­zettel bíró regiszterszalaglyukasztógépre vonatkozik, melynek sormérőszerkezete az 5 arányosítómutatót beállítja. Ilynemű ismert berendezéseknél a sor­inérőszerkezet és az arányosítómutató akként vannak összekötve, hogy egymás­nak megfelelően mozognak, ha a szedés a 10 sor egy bizonyos részéig előrehaladt, mely rósz arányosítás által kitölthető. Ezt a berendezést már oly módon is változtat­ták meg, hogy a sormérőszerkezet és az arányosítómutató számára való állító-15 készülék közti kapcsolás elhagyatott és ezen készüléket egy külön billentyű által vezérelt motor hajtotta. Ha a szedő le­olvasni akart, akkor egy billentyűt kel­lett leütnie, miáltal egy dob forgásba 20 jött, míg a sormérőszerkezet egyrésze azt feltartóztatta. Ezáltal az előbbi berende­zés mechanikai hátrányai kiküszöböltet­tek ugyan, a gép munkagyorsasága fo­koztatott, azonban a szedő munkagyorsa-25 sága csökkentetett, mivel egy külön bil­lentyűt kellett leütnie és így figyelme a kézirattól elvonatott. 1 > Későbben a berendezést akként alakí­tották át, hogy a sormérőszerkezet az 30 arányosítómutatót nem mozgatta, hanem ennek mozgását határolta. A mutatót egy külön motor mozgatta és a sormérőszer­kezet mozgásait egy ütköző hatása ellené­ben követte. 85 Ez az utolsó berendezés a regiszter­szalaglyukasztógépek kéziüzeménél be­vált, azonban oly gépeknél, melyeknél egy motorikusán hajtott jelismétlőszerke­zet volt alkalmazva, az a hátrány mutat-40 kozott, hogy az arányosítómutató részei, azon nagy sebességnél, melyet az arányo­sítómutató az ismétlőszerkezet működésé­nél felvett, erős kopásnak és lökéseknek vannak kitéve. Jelen találmány főleg ismétlőszerkezet- 45 tel ellátott gépekre vonatkozik és célja a nyomólevegőnek az arányosítóinutatóhoz való jutását megszüntetni, lux az ismétlő­szerkezet működésben van, megengedi azonban, hogy a részek rendes módon működjenek, ha a gépet kézzel hajtjuk vagy ha az ismétlőszerkezet meg van állítva. A találmány értelmében oly vezeték van alkalmazva, mely a nyomólevegő­i'orrástól azon motorhoz vezet, mely a mutatóállítószerkezetet működteti. Ezén vezeték elzárószeleppel van felszerelve, melyet előnyösen azon billentyű működ­tet, mely az ismétlőszerkezetet vezérli. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti berende­zéssel felszerelt regiszterszalaglyukasztó­gép egyrészének metszete. A 2. ábra az elzárószelep nagyobb lépték­ben rajzolt metszete. A 3. és 4. ábra az elzárószelepnek még na­gyobb léptékben rajzolt metszetei külön­böző helyzetekben. Az 5. ábra az elzárószelep végnézete. 70 A rajzokon a találmány ismétlőszerke­zettel ellátott ismert regiszterszalag­lyukasztógépen való alkalmazásában van feltüntetve, mely gép minthogy nem ké­pezi a jelen találmány tárgyát, a követ- 75 kezőkben nincsen részletesen ismertetve. (A) a mutatóállítószerkezetnek ütköző gyanánt működő motorja; a mutatóállító­szerkezetet a (B) cső a (C) tartányból nyomólevegővel táplálja. (D) a mutató- 80 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents