87040. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges testek gyártására

Megjelent 1931. évi május hó 160-én. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87040. SZÁM. — XX/f. OSZTÁLY. Eljárás üreges testek gyártására. Snyder Intern. Corp. cég New-York. A bejelentés napja 1922. évi május hó 31-ike. A jelen, találmány üreges testek, mint hordók, vödrök vagy kádak gyártására vonatkozik, bár a találmány szerinti el­járás oly esőszerű üreges testek gyártá-5 sára is módot ad, melyek méreteik meg­felelő megválasztásával igen különböző célokra szolg álhatnab. A jelen találmány szerint az üreges cső­szerű vagy hordóalakú testekhez úgy ju-10 tunk, hogy egyidejűleg két iszalagot vagy egyetlen szalag széthasított ós hosszában kettévágott két részét egymással ellenté­tes értelemben emelkedő menetekben fel­csavarjuk, hogy két oly részt ,alkossanak, 15 melyek átmérője ellentétes irányban csök­ken. Ezeket a vészeket azután a találmány szerinti üreges testté egyesítjük oly mó­don, hogy bizonyos számú egymást telje­sen fedő menetben egyetlen kettős széles-20 ségű szalagot csévélünk fel, mely két kü­lönböző anyagú szalag meghosszabbítása, vagy a fentemlített 'egyetlen szalag szét nem hasított és ketté nem vágott része le­het. így képződik a hordó hengeres kö-25 zépső része. Az üreges csőszerű test széleit azzal te­hetjük erősebbé, hogy a szalagalakú anyag első meneteit úgy csévéljük fel, hogy azok egymást teljesen födjék. Ugyancsak elő-30 állíthatunk két egyetlen csőszerű üreges test helyett két vödör vagy kádalakú tes­tet oly módon, hogy a felcsavart szalagot mindvégig szétválasztva tartjuk, vagy, hogy egyetlen szalag esetében, azt a fel-35 csévélési művelet végéig széthasítjuk. A következőkben a találmány szerinti eljárást annak létesítésére szolgáló beren­dezéssel együttesen ismertetjük. Ilyen berendezés példaképpeni foganato­sítási alakját a mellékelt ábrák tüntetik 40 fel, melyekben az I. ábra az egész gép felülnéaete, mimel­lett egyes részek vízszintes metszetben vannak feltüntetve, a '2. ábra metszet az 1. ábra 2—2 vona- 45 Ián át, a 3. ábra metszet a 2. ábra 3—3 vona­lán át, a 4. ábra nagyított léptékben azt a beren­dezést tünteti fel, amely a tárgy elkészülte 50 után a felesleges nedvességnek összeszorí­tással való eltávolítására és elszállítására szolgál, a 5. ábra részletnézet, mely a készülék két orsóját akkor tünteti fel, midőn érint,be- 55 zésben vannak, a 6. ábra az egyik orsó metszete az 5. ábra C—6 vonalán át, a 7. ábra a készülék orsóinak metszete ab­ban a helyzetben, melyet a felcsavarási 60 művelet elején foglalnak el, midőn a sza­lagnak bizonyos számú menete már fel van csévélve az orsókra. 8. ábra az orsók és a rajtuk készült tárgy metszete a művelet egy későbbi sza- 65 kaszában, mely azokat az egymást követő meneteket tünteti fel, melyek egymást részben födik, ill. részben egymáson fek­szenek, a 9. ábra hasonló metszet, mely a tárgyat 70 akkor tünteti fel, midőn a felcsavarás be­fejeződött, a 10. ábra a teljesen kész tárgy nézete, mely a jelen esetben hordó külső felületét mutatja, a 75 II. ábra a találmány szerinti készülék egyszerűsített foganatosítási alakja, mely oly tárgyak készítésére szolgál, melyek-

Next

/
Thumbnails
Contents