87014. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gabonának lisztté való megőrlésére

Megjelent 1931. évi május hó 55-én. MAGYAR KIRÁLYI JitRHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87014. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gabonának lisztté való megőrlésére. Miskolczy József Budapest. A bejelentés napja 1923. évi március hó 12-ike. A jelenleg használatos lisztőrlési eljárá­soknál a gabonamagvakat héjukkal együtt őrölik meg és ismételt kiszitálás és őrlés által nyerik a különböző finomságú liszt-5 típusokat. Ezen eljárás költséges, továbbá rendkívül bonyolult és költséges malom­berendezések létesítését teszi szükségessé; hátránya ezen eljárásnak még, hogy külö­nösen a finomabb kitermelt liszttípusok 10 (az ú. n. nullás liszt) százalékos mennyi­sége aránylag csekély. Mindezen hátrányo­kat a jelein találmány szerinti őrlési eljá­rás tökéletesen kiküszöböli; ezen eljárás egy a cementiparban ós a kőzetek apritá-15 sánál használatos berendezésből, az ú. n. csőmalomból, indul ki. Ezek a csőmalmok lényegileg vízszintes tengelyű, legtöbbnyire 30—40 ni hosszú és 4—5 m átmérőjű do­bok, melyek rendszerint görgőkön forgat-20 hatóan nyugszanak és lassan íorgattat­nak. A jelen találmány értelmében a meg­őrlendő gabonái finom, igen kemény és lehetőleg egyenletes szemcsékből álló kvarchomokkal keverve az ilyen dobba 25 töltjük, mim ellett a dobot előnyösen körül­belül félig töltjük meg. A dob egyik vagy mindkét fenekének tengelyéhez egy szívó­berendezéssel (ventilátorral) összekötött vezetéket kapcsolunk. Ha már most a do-30 bot lassan forgásba hozzuk és a szívó­berendezést egyidejűleg megindítjuk, az éles homokon, egymáson és a dob köpe­nyén súrlódó gabonaszemek héja fokozato­san lekopik és a finom barna por alalkí-35 jában lekoptatott és könnyű fajsúlyú héj­részeket a szívóberendezés a dob belsejé­ből eltávolítja. A szívóvezetékbe esetleg szitafelületet iktatunk be. Ha lényegileg az összes gabonamagvak héja már eltávo­líttatott és a dob forgatását még tovább 40 folytatjuk, a szívóberendezés által eltávo­lított por színe fehér lesz, miután a héj lekoptatása után a homokon, egymáson és a dob köpenyén súrlódó magvak a dob lassú forgatása által lisztté őröltetnek; az 45 ilymódon eltávolított, tökéletesen héjmen­tes, tehát teljesen fehér lisztet a barna portól természetesen elkülönítve gyűjtjük össze. A dob forgatását tovább folytatva, azt vesszük észre, hogy a szívóberendezés által 50 a dob belsejéből kiszállított finom por sár­gássá válik; ez annak a jele, hogy a ga­bonamagvak koptatása a magvak sárgás csírájáig hatolt; miután ezen sárgás por­nak a fehér lisztbe való átmenetele nem 55 kívánatos, most a dobot megállít juk, a dob belsejében a homokot a hozzákevert csíra­darabokkal együtt eltávolítjuk és a homo­kot ez utóbbiaktól tetszőleges ismert eljá­rás .segítségével elkülönítjük, mire a homo- 60 kot újabb őrlésre felhasználjuk. Ilyen mó­don a gabonamagvakból kitermelt nullás liszt mennyisége 80»/o-ig fokozható. A je­len találmány céljára használt dobot elő­nyösen porcellánnal, kemény szürke vas- 65 öntvénnyel vagy kemény kvarckövekkel béleljük. A lisztnek őrlés közben szokásos fehérí­tését pl. nilrogénperoxyd segítségével a je­len eljárásnál igen egyszerűen alkalmaz- 70 hatjuk, ha a dobhoz csappal elzárható gáz­bevezető csövet kapcsolunk. Addig, amíg az őrlési folyamat kezdetén csak a ga­bonamagvak héjának lekoptatása megy végbe és a szívóberendezés barna port 75 szállít, a gázbevezető cső csapját zárva tartjuk. Amint azonban a szívóberendezés fehér lisztport kezd szállítani, a gázbeve-

Next

/
Thumbnails
Contents