85963. lajstromszámú szabadalom • Acetylenlámpa

Megjelent 1931. évi junius hó 15-én. • MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 85963. SZAM. — Il/d. OSZTÁLY. Acetylenlámpa. Bálya László bányaalifciszt Dorog-. A bejelentés napja 1922. évi november hó 7-ike. A találmány tárgya kengyelzár útján egymáshoz szorított és oldható csukló út­ján egymással kapcsolt karbid- és víztar­tályból álló acetylenlámpa, melynek felső 5 tartálya hordozó kengyellel van ellátva. Ilyfajta acetylenlámpák már ismerete­sek. Az eddigi kiviteleknél azonban az old­ható csukló egyik tagja a lángzóra forrasz­tott fülecs, a másik pedig a felső tartályra 10 ráforrasztott, alul meggörbített lemez gya­nánt volt kiképezve, míg a csuklóval átló­san szemben fekvő kengyelzár kengyelének befogadására szolgáló horog a felső tar­tályra ráforrasztott külön hevederen volt 15 kiképezve. A lámpának e kiképzése azzal a hát­ránnyal járt, hogy a kiszögelő lángzó­karra forrasztott fülecs, a ráható igénybe­vétel folytán gyakran leszakadt és külön 20 hevedernek ráforrasztását tette a zárken­gyel szükségessé. A találmány tárgya hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy a hordozó kengyel egyik szárát az oldható csukló, a másik szárát 25 pedig a kengyelzár egyik tagja gyanánt képezzük ki, miáltal a szerkezet egysze­rűbbé, olcsóbbá és tatósabbá válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját szem-60 lélteti. Az 1—2. ábrák a lámpa oldal-, illetve elől­nézetét szemléltetik. A (3) hordozó kengyellel ellátott, felső (2) karbidtartály az alsó (1) víztartállyal, 85 ismert módon, oldható csukló útján van összekötve, ahol is a két tartályt a (6, 7) kengyelzár szorítja egymáshoz. A találmány szerint, a lángzó teher­mentesítése céljából, a (3) hordozó ken­gyel egyik szára az oldható csukló, másik 40 szára pedig a kengyelzár egyik szerve vagy tagja gyanánt van kiképezve. E célra a (3) hordozó kengyel szárainak végei meg vannak görbítve. Az oldható csukló másik tagja az (1) tartályra forrasztott (5) he- 45 veder körül lengethető (4) csat, mely a (3) hordozó kengyel horoggá hajlított végébe van beakasztva. A (6, 7) kengyelzár a szokott módon van kiképezve, mégis azzal az eltéréssel, hogy 50 a (6) kengyel a (3) hordozó kengyel másik szárának horoggá hajlított végébe van be­akasztva. Szerkezeti részleteiben a találmány tár­gya sokféleképpen módosítható. 55 Szabadalmi igények: 1. Aoetylénlámpa, kengyelzár útján egy­máshoz szorított, oldható csukló útján egymással kapcsolt (2) karbid- és (1) víz-tartállyal, jellemezve azáltal, hogy 60 a (3) hordozó kengyel egyik szára az oldható (4) csukló, másik szára a (6, 7) kengyelzár egyik tagját alkotja. 2. Az 1. alatti igényben védett aoetylénr lámpa foganatosítási alakja, jellemezve 65 azáltal, hogy a (3) kengyelzár szárai­nak szabad végei egy-egy horoggá van­nak kihajlítva. 1 rajzlap melléklettel Pallas nyomda, Budapest:.

Next

/
Thumbnails
Contents