85945. lajstromszámú szabadalom • Eljárás változó mennyiségű nitrogént és foszfátokat tartalmazó kevert trágya előállítására kálcium cinamidból

Megjelent 1931. évi junins l ió 15-én. M AGYAI! KIUÁLYI SZAHADALM1 WRrtSÁG SZABADALMI LEIRAS 85945. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás változó mennyiségű nitrogént és foszfátokat tartalmazó kevert trágya eló'állítására kálcium cianamidból. Société d'Etudes Chimiques pour l'Industrie cég: Genf. Pótszabadalom a 82567. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi szeptember hó 27-ike. Svájci elsőbbsége 1919. évi november hó 25-ike. A 8*2.567 sz. törzsszabadalomban védett eljárás szerint valamely savat, pl. kén­savat vagy íoszforsavat használunk cia­namidnak hugyanysóvá való átalakítá-5 sára. Mi már most azt találtuk, hogy a savat előnyösen valamely savanyú sóval he­lyettesíthetjük, mint amilyen például a nátrium- vagy káliumbisziulíát, a kál-10 cium monofoszfát vagy más alkalmas sa­vanyú só, mint pl.: az alkalifémek és a káleium biszulfitjei, savanyú ammónium­sók stb. 1 A savanyú só használatának még az az 15 előnye, hogy a végtermékbe egy elemmel többet, pl. kálit vihetünk be, amely bizo­nyos esetekben értékes lehet a kevert trá­gyára nézve. A jelen találmány tárgya eljárás vál-20 tozó mennyiségű nitrogént és foszfátokat tartalmazó kevert trágya előállítására kalciumcian amidből. Az eljárás szerint savnak mésznitrátra való hatására oldatban kapott szabad }5 cianamidet valamely savanyú sóval, pl. nátrium- vagy káliumbiszulfáttal kezel­jük, akképen, hogy azt hugyannyá ala­kítjuk át, oly célból, hogy hugyanynak, hugyanysónak és fémsónak keverékét Í0 kapjuk. A savanyúsók és hugyanysók savasságá­nak feleslege egyidejűleg az oldhatatlan foszfátoknak és más hasonló termékeknek oldhatóvá tételére és — hasonlóan a szu-35 perfoszfátokhoz — a mezőgazdaságban hasznosíthatóvá alakítására szolgál. A találmány tárgyát tevő eljárást pl. a következőképen foganatosíthatjuk: A vizes oldatban lévő mésznitrogént va­lamely savval, pl. szénsavval kezeljük, 40 amely a. mésznek oldhatatlan só alakjá­ban való lecsapását eszközli. Az oldatot szűrjük, mimellett a szabad cianamidet tartalmazó szűrt oldat más extrakciókra is felhasználható. Ilyen módon cianamid- 45 nak koncentrált oldatát kaphatjuk, Ehhez az oldathoz egy savanyúsót, pl. nátrium­vagy káiiumbiszulfátot adunk, oly célból, hogy a cianamidet szabad hugyannyá vagy oldatban maradó hugyanysóvá vál- 50 toztassu k. Ezt az oldatot légüres térben koncent­ráljuk és azután oldhatatlan foszfátot, pl. t r i kálcium foszfátot adunk hozzá, amely foszfát a biszulfátnak vagy a szabad sav- 55 nak fölöslege vagy a hugyannyal egye­sült savnak hatására oldható foszfáttá alakul át. Egyidejűleg kálciumszulfát képződik, amely, amikor a vizes masszát koncentráljuk, 2 mol. vízzel egyesülve 60 gipsszé alakul, mielőtt a víz teljes elpá­rologtatósa végbe menne. Gipsznek ezen képződése folytán a massza megkeménye­dik és kompakt tömböt alkot, amely gipsz mellett többek között hugyanyt, foszfá- 65 tot, kálium- és nátriumsót tartalmaz, aszerint, amint kálium- vagy nátrium­biszulfátot használunk, mindezek az anya­gok értékesek, mint trágyaszerek. A leírt eljárás szerint kapott keverék kitűnő ke- 70 vert vagy teljes trágyát ad. Az oldhatatlan foszfát helyett a hu­gyanynak savas oldatához minden más olyan sót is adhatunk, amely előnyös a trágyára nézve vagy az elpárologtatás 75 költségeit — vízmolekulákat tartalmazó,

Next

/
Thumbnails
Contents