85917. lajstromszámú szabadalom • Kézitáska

Megjelent 1931. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIKÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85917. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Kézitáska. Kohn I ler í a magánzónő Máhrisch-Ostrau. A bejelentés napja 1923. évi március hó 5-ike. A találmány tárgya oly kézitáska, mely rugós mérleggel olykép van ellátva, hogy utóbbi, a táska tartalmának súlyát állan­dóan mutatja. A mérleg a táska egyik 5 fogantyújával szilárdan van összekötve, míg a tulajdonképeni táska a mérleget működtető kengyelre van erősítve. A rajz a találmánynak egyik példa­képem kiviteli alakját mutatja: az 10 1. ábra a kézifogantyúnak és kengyel­nek előlnézetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra a mérleggel felszerelt kézitáska oldalnézetét, a 15 4. ábra végül a táska távlati képét hasz­nálat közben mutatja. A táska, szokásos módon, az (1, 2) kézifogantyúkból és a (3) táskából, ill. tartányból áll. Az (1) kézifogantyúra, (4) 20 gyűrű segélyével, ismert rendszerű, (5) rugós mérleg van erősítve. A mérleg rugójának szabad vége rövid (6) hiively­lyel van ellátva, amely (7) kengyelhez kapcsolódik olykép, hogy (7) kengyel 25 megterhelésekor a mérleg működésbe jön. A (7) kengyel alakja olyan, hogy arra a szövetből, bőrből vagy ehhez hasonlóból készült (3) tartány ráerősíthető. A (7) kengyelnek (8) horga van, amelyre a (2) 30 fogantyúra erősített (3) táskarész rá­akasztható. E célból, a 4. ábrán látható módon, magát a (2) fogantyút akaszthat­juk a (8) horogra vagy pedig, a fogantyú alatt, (3) nyílást alkalmazhatunk a tartá­nyon, melyet használatkor a (8) horogra 35 akasztunk. Mivel a (2) fogantyú, a (9) lyuknak a (8) horogra való akasztásakor, megszokott helyzetében van, ez utóbbi esetben a táska tetszetősebb. A (7) ken­gyel és (1) fogantyú közé szövetből, bőr- ÍO bői, stb. készült (10) közdarab van erő­sítve olykép, hogy az a (7) kengyelnek és (1) kézifogantyúnak viszonylagos szabad mozgékonyságát biztosítja. Mihelyt a táskába tárgyakat helye- 45 zünk, azoknak súlya, a (3) táska és (7) kengyel közvetítésével, a mérlegre hat, arra való teltintettel, hogy a másik táska­rész, vagy a (2) fogantyújánál, vagy pe­dig (9) nyílásánál fogva, a (7) kengyel 50 (8) horgára van ugyancsak ráakasztva, miáltal a mérleg a táskába helyezett tár­gyak tényleges súlyát mutatja. E táska főkép bevásárlási célokra alkal­mas, mivel azonnal megmutatja a behe- 55 lyezett tárgyaknak súlyát. Szabadalmi igény: Kézi táska, mely mérleggel van felsze­relve, jellemezve a mérleget körülzáró és arra közvetlenül ható U-alakú ken- 60 gyei által, melynek oldalirányban ki­hajlított szárvégeire a táskatartány van megerősítve. 1 rajzlap melléklettol. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents