85905. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés secunder alkoholoknak ketonokká való átalakítására

Megjelent 1931. évi jiuiius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85905. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szekunder alkoholoknak ketonokká való átalakítására. Hunt Seth Bliss magánzó Mt. Kisco. A bejelentés napja 1620. évi szeptember hó 23-ika. A találmány tárgya eljárás ketonoknak alkoholoknak, különösen szekundér pro­pil-, butil- és magasabbrendű alkoholoknak vagy szekundér alkoholok keverékének ő oxidációja útján való előállítására és a találmány főképen oly szekundér alkoho­loknak és keverékeiknek feldolgozására vonatkozik, melyek a különböző szén­hidrogénekben, pl. krakkolási retorta-10 gázokban, krakko lássál kapott gazolinban stb. jelenlevő olefineknek felelnek meg és ezekből a 85.062. és 84984. számú szabadal mainkban leírt módon állíttatnak elő. A találmány értelmében a szekundér 15 alkoholokat vagy ezek keverékeit elgőzö­lögtetjük és oxigénnel vagy oly oxigén­tartalmú gázzal keverjük, melyben az oxigénen kívül előnyösen iners vagy hí­gító gáz pl. széndioxid, nitrogén stb. van 20 jelen. A keverékben jelenlevő oxigén mennyiségét úgy választjuk meg, hogy az az alkoholnak vagy alkoholoknak a kí­vánt ketonokba való átalakításához szük­séges mennyiséggel egyenlő vagy ennél 25 valamivel kevesebb legyen. A gázok keve­rékét katalizátor jelenlétében hozzuk re­akcióba és a reakciófeltételeket, különö­sen a hőmérsékletet úgy szabályozzuk, hogy a kívánt ketonok képződjenek. Az 30 oxigénnek és a hígító anyagnak az alko­holhoz való viszonylagos mennyiségét úgy választjuk meg, hogy a reakció szabályo­san menjen végbe és a ketonok továbboxi­dálódása elkerültessék. Az oxigént és hí-85 gítóanyagát levegő alakjában alkalmaz­hatjuk, de használhatjuk oxigénnek a ketonoknak a találmány értelmében való képződése és eltávolítása után visszama­radó nem reakcióképes gázokkal vagy 40 más iners gázokkal való keverékét is. A távozó reakciótermékek melegét a belépő keverék előmelegítésére és ha az alkoholok folyékony állapotban vezettetnek be, ezek elgőzölögtetésére használhatjuk. Az eljáráshoz fémkatalizátort, pl. vörös 45 rezet vagy valamely cilikötvözetet (sárga­rezet) alkalmazunk. Ezen fémek az eljá­rásban erélyes katalizáló hatást fejtenek ki. Előnyösnek bizonyult olyan cink-réz­ötvözet alkalmazása melynek olvadás- 50 pontja a tiszta cinkénél magasai)b. Meg­felelő katalizátor a szokásos sárgaréz is, mely körülbelül 80 rész vörösrezet és 2U rész cinket tartalmaz. A katalizátort elő­nyösen oly kezelésnek vetjük alá, hogy 55 oxiddal, pl. rézoxiddal borított nagy ható felületet nyújtson. A reakció véghez­vitelére használt készülék előnyösen vas­ból vagy vastartalmú anyagból áll és cél­szerűen mindazokon a helyeken, amelyek- 60 kel a reakciógázok a reakcióhőmérséklet táján érintkezésbe jutnak, vörösrézzel vagy sárgarézzel van bélelve. A reakciót célszerűen oly hőmérsékle­ten foganatosítjuk, melyen a katalizátor 65 kezdődő vörösizzástól cseresnyevörös iz­zásig terjedő színt mutat, aminek 475--800° C hőmérséklet felel meg. A katalizátor reakció hőmérsékletének megfelelő szabályozására és túlhevülések, 70 bomlás ós katalizátor megsérülésének el­kerülésére a találmány értelmében a re­akcióhő szabályozásáról vagy elosztásáról külön eszközök útján gondoskodunk. így pl. ha katalizátorként szemcsés vagy por- 75 alakú vörös- vagy sárgarezet alkalma­zunk, akkor a katalizátorba hűtő kígyó­csövet ágyazhatunk és a hőmérsékletet en­nek segélyével szabályozhatjuk. Előnyö­sebb azonban a katalizátort aránylag na- 80

Next

/
Thumbnails
Contents