85902. lajstromszámú szabadalom • Főző- és sűtőberendezés gázfőző készülékekhez

Megjelent 1931. évi junitis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JnHHK SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85902. SZÁM. — IIle. OSZTÁLY. Egyetlen egy égővel ellátott főző-, sütő- vagy fűtőberendezés. Bettlheim Emil műszaki kereskedő Budapest. Pótszabadalom a 80888. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi május hó 11-ike. A találmány tárgya a 80888. sz. törzs­szabadalomban védett berendezés egy javí­tására vonatkozik és lényegében abban áll, hogy a tűzhelynek szolgáló bura alul nyi-5 tott üreges test által van helyettesítve, melynek alsó nyílása a megf elelően alakított égő pl. gáz-, spiritusz- vagy petróleumégő felvételére szolgál. Ezen üreges test előnye, hogy a benne 10 foglalt Levegő feknelegíttetvén, hőtároló gya­nánt szolgál, úgy hogy az áranylag nagy fűitőíelülettel bíró üreges test egyetlen egy égővel főzés, sütés vagy fűtés céljából fel­melegíthető. Ezen üreges test felső felülete 15 olykép van alakítva, hogy egyik fele a főző­edények, másik fele pedig a síítő felvéte­lére alkalmas. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakja van 20 feltüntetve és természetes, hogy a talál­mány tárgya bármily más alakban és anyagból készíthető, anélkül, hogy a talál­mány lényegétől eltérnénk. Az 1—3. ábra az egyik foganatosítási alak 25 felülnézete, keresztmetszete és hosszmet­szete. A 4. ábra fűtésre szolgáló foganatosítási alakja hosszmetszetben. Az 1—3. ábra szerint (a) jelöli az üreges testet, melynek felső felülete a rajz sze- 30 rint négy (b, bl, b2, b3) tűzhellyel és a tűzhely körül (c) légkibocsátó furatokkal van ellátva. Az üreges test felső felülete olykép alakítható, hogy az egyik fele a főzőedények, másik fele pedig a sütő féltévé- 35 sére alkalmas. Az üreges test alsó felületé­nek középső részében (d) nyílás van ki­képezve, mely megfelelő alakú, (e) égő fel­vételére szolgál. Az égő vezetésére és (hely­zetéhen való tartására az üreges test alsó 40 résziéből lenyúló (f) nyúlványok szolgál­nak. A 4. ábra szerint az üreges test az égővel együtt (g) kályhaköpenyben van elren­dezve. 45 Szabadalmi igények: 1. A 80888. sz. törzsszabadalom szerinti berendezés javítása, jellemezve egy üre­ges test által, melynek felső felülete több tűzhellyel és ezen tűzhelyek körül lég- 50 kibocsátó furatokkal, alsó felülete pe­dig az égő felvétele céljából egy nyílás­sal van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés egy foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, 55 hogy az üreges test egy kályhaköpeny1 ­ben van elrendezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents