85898. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas párnaszék- és egyéb ülésekhez, pamlagokhoz, ágyakhoz és effélékhez

Megjelent 1931. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85898. szám. — XX/d. osztály. Rugalmas párnaszék- és egyéb ülésekhez, pamlagokhoz, ágyakhoz és effélékhez. Morley Harold kereskedő Sale Manchester/m. A bejelentés napja 1922. október évi hó 7-ike. A találmány tárgya rugalmas párna, ül. párnázott ülés székekhez, pamlagok­hoz, kocsikhoz és effélékhez, valamint derékalj ágyakhoz, stb., mely levegővel 5 vagy más fluidummal van megtöltve és iigy van kiképezve, hogy felíúváskor az előírt alakján túl nem deíormálódhatik és a levegőt stb. egyenletesen eloszolni kényszeríti úgy, hogy a többi része nem 10 szenved deformációt akkor, amikor az egyik része pl. az ülés folytán összenyo­módik. Célszerűen ez a párna úgy van kiképezve, hogy egy állvány segélyével alakja maradandóan megszabható és az 15 ülés megfordíthatóvá tehető, amikor is közönséges ruganyos ülésként használ­ható. A találmánynak megfelelő ülés pár­názott székekhez, pamlagokhoz, ágyak­hoz, automobil ülésekhez, stb. alkalmaz- 20 ható. Az ülés, a találmány értelmében, gumiból vagy efféléből, pl. gumizott szö­vetből van készítve és párna alakjában van kiképezve, melynek egyik részén, cél­szerűen a hátsó oldalán, légszelep van el- 25 rendezve, melyen keresztül a párna fel­fújható. Az alább leírt állvánnyal kapcso­latban való alkalmazása esetén a párna belseje megszakítás nélküli üreget alkot, míg ellenben, ha azt ez állvány nélkül ké- 30 szítjük, akkor a párna belsejében olyan eszközök vannak elrendezve, melyek a párna felső és alsó falait egymással össze­kötik, hogy ilymódon azok egymástól való eltávolodása lehetőségét korlátozzák. Ezek 35 az eszközök célszerűen szövetcsíkokból, vagy engedékeny anyagból való szalagok­ból. zsinórokból, csövekből, stb. állanak, melyek egymástól kis távolságokban van­nak elrendezve és az ülés egész felületére el vannak osztva. Ilyen húzóelemek, főleg pedig az említett csövek, akkor is alkal­mazhatók, ha a párna az említett külső állványban van beillesztve. Hogy a pár­nát rendes alakjában megtartsuk, ez az állvány célszerűen négyszögletes fémke- 45 rétből vagy gyűrűből áll, mely olyan alakú és nagyságú, mint a légpárna. A keret vagy gyűrű szemköztfekvő oldalai több fémdrót vagy lap, fémcsík, heveder vagy efféle segélyével egyenlő távolságok- 50 bán vannak egymással összekötve és így rácsszerű felületet akotnak,melyen a párna nyugszik. Az állvány felsí) része megfele­lően hajlított keretből áll, mely az állvány alapjával kapcsolórudak, kengyelek vagy 55 effélék segélyével áll kapcsolatban, mely utóbbiak az állvány hátsó hosszéle körül haladnak. Az állvány többi hosszélei be­állítható csíkok, kengyelek és effélék se­gélyével vannak egymással összekötve, 60 melyelv — bár a légpárna összenyomását megengedik — annak a megengedett ha­tárokon túl való kiterjeszkedését meggá­tolják. Az állvány felső része kereszíheve­­derrel van felszerelve, mely a párnát kö- 65 rülfogja, mimellett e heveder végei a felső állványrész élein túlterjednek és a heve­der mindkét vége az állvány alsó részéhez van erősítve. Automobilüléseknél és efféléknél, me- 70 lyeknek mellső része magasabban fekszik, mint hátsó része, az állványnak egy hossz rúdja van, mely az állvány egész felső ré­szére terjed és ennek két végéhez van erő­sítve, mimellett ez a rúd a párna felső fe- 75 Ihletéhez fekszik és abban a homorulat­­ban foglal helyet, mely a párna magasabb és alacsonyabb része közt keletkezik. Az

Next

/
Thumbnails
Contents