85885. lajstromszámú szabadalom • Alacsony nyomású kazán

Megjelent 1931. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85885. szám. — Ve/2. osztály. Alacsony nyomású kazán. Heinemann Ernst oki. mérnök Magdeburg-. A bejelentés napja 1922. évi junius hó 17-ike. Franciaországi elsőbbsége 1921. évi junius hó 18-ika. Jelen találmány aiacsonynyomású, gőz­zel vagy meleg vízzel való fűtés számára alkalmas vízcsöves kazánra vonatkozik, melyben a víz és a tűzgázok útja kedve- 5 zően van vezetve. A kazán tisztán öntött­vas falakból van képezve oly célból, hogy annak szerkezete igen gazdaságos és egy­szerű legyen. A falak mindegyikét egy öntöttvas le- 10 mez képezi csekély átmérőjű párhuzamos csövek egy sorával, a falak továbbá ha­­rántcsatornákból vannak képezve, melyek ezen csövek végeit összekötik, ezenkívül a harántcsatorná'kra szerelt csökapcsok- 15 ból a lemezeknek egymással való össze­kapcsolása céljából; az öntöttvaslemez külső vezetékekkel lehet ellátva a víz, vagy a gőz számára. Mindegyik lemez vagy legalább azok egyikének mindkét fe- 20 Ihlete a párhuzamos csővezetékek között csatornákkal van ellátva, miáltal a súly csökkentetik és a sugárzófelület megnö­veltetik. Egy ily lemezt párhuzamos csö­vek csoportjának lehet tekinteni, melyeik 25 egymással közbenső bordák és haránt­gyűjtők által vannak összekötve, mimel­­lett az egész egy öntvényből áll. Ezen találmány szerint a gőzkúptól el­tekintve, nagyteljesítményű kazánokat 30 állíthatunk elő csekély méretű elemek­ből, mimellett az elemek könnyűek és na­gyon szilárdak és könnyen előállíthat ók, ellentétben az eddig ismert öntött vaska­­zánokkal, melyek nagyméretű, súlyos, tö- 35 résnek kitett és gondos előállítást igénylő darabokból államaik. Ezen találmány segé­lyével tökéletesen egyenlő lemezekkel, melyeknek csak a száma változtatandó, különféle fűtőfelüietű és teljesítményű 40 kazánokat állíthatunk elő. A csatolt rajzokon a találmány egy pél­daképem kiviteli alakja van feltün­tetve. Az 1. ábra a kazán függélyes metszete a 2. ábra A—A, B—B vonala szerint. A 45 2. ábra az 1. ábra C—C, D—D vonala szerinti metszete. A 3. ábra a kazán felének alaprajza, il­letve metszete az 1. ábra E—E vonala sze­rint. A 50 4. ábra a kazán egy másik kiviteli alak­jának függélyes metszete az 5. ábra F—F, G—G vonala szerint. Az 5. ábra bal oldala a 4. ábra H—H, J—J, Tv—K vonala szerinti függélyes metszete, 55 míg a jobboldal ugyanezen ábra L—L, M—M vonala szerinti metszete. Végül a 6 ábra N—N, P—P, Q—Q és E—R vo­nala szerinti metszete. Az 1., 2. és 3. ábra szerinti kazán az elő- 60 állítás egyszerűségének és a költségek csekélységének legnagyobb fokát nyújtja. A kazán egyes csoportokból van képezve, melyek mindegyike az (1) öntött vashen­gerből (gőzgyüjtőből), továbbá négy (2) és 65 (3) falból képezett csoportból álL A (2) és (3) falak egymással össze vannak kötve és az ¡(1) hengerrel elől (4) csövek útján, há­tul pedig (5) csövek útján vannak össze­kapcsolva. 7C A (2) és (3) falak minden egyes párja a többiektől független és a maga részéről az (1) hengerrel áll kapcsolatban, amidőn a víz körfolyama bonyolult út mellőzésé­vel csak egyetlen síkban megy végije; a 75 víz az (1) hengerből közvetlenül a hátsó >(5) csöveken át leesik és a mellső (4) csö­veken át emelkedik, miután a (2) és (3) falakon át átáramlott. A tűzgázok útja

Next

/
Thumbnails
Contents