85879. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehér zavarosított üvegek zománcok vagy mázak előállítására

Megjelent 1931. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85879. szám. — XVII/e. osztály. Eljárás fehér zavarosított üvegek, zománcok vagy mázak előállítására. Sachse János Berlin. Pótszabadalom a 78037. sz. törzs szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1919. évi junius hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1919. évi május hó 9-ike. A 78037. lajstromszámú szabadalomban eljárás van ismertetve fehér, zavarosított üvegek, zománcok vagy mázak előállítá­sára természetes, tisztíttatlan zirkon-, ón- 5 vagy berylliumvegyületek alkalmazása mellett, mely szerint ezek fluort tartal­mazó anyagokkal együtt az üvegelegybe beledolgoztatnak. Oly mennyiségeket kell a fluorvegyületekből, mint alkalifluori- 10 dekből, kovafluoralkáliákból, folypátból, kryolitből venni, hogy a természetes zava­­rosító szerekben jelen levő tisztátalansá­­gok színező hatása megszűnjék. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak zirlcon-, 15 ón- vagy berylliumvegyületekből lehet elegendő fluorvegyületek hozzáadagolása által tiszta, opak üvegeket kapni, hanem, hogy más elemek vegyületei vagy ezek­nek keverékei ugyanazon eredményre ve- 20 zetnek. Legelőbb is a ritka földek, tho­rium, wolfram és tant al, valamint a ti­tan, thallium vegyületei említendők meg. A ritka földek közül pl. cer, scandium, gallium, germanium, yttrium, ytterbium, 25 lanthan bizonyultak alkalmazhatóknak. Jelen találmány tehát lehetőséget nyújt arra, hogy zavarosított üvegeket vagy világos színű mázakat az említett eleme­ket tartalmazó ásványokból vagy ércek- 30 bői állíthassunk elő, anélkül, hogy előze­tesen az egyes anyagok költséges vegyi feldolgozása és elkülönítése válnék szük­ségessé. A színezően ható tisztátalansá­­gok meglepő módon a fluorvegyületek ál- 35 íal tételnek ártalmatlanokká, amint azok elégséges mennyiségben kerülnek alkal­mazásra. Mindenek előtt kovafluor-alkali és kryolith hatásosak. Jelen találmány azonban nemcsak a ritka fémek és a wolfram, tantal vagy 40 titán nyers állapotban való alkalmazá­sára vonatkozik, zavarosított üvegek elő­állítása céljából fluridokba való bedolgo­zás mellett, hanem megfelelően összetett zománcoknak, a zirkonnal, ónnal, beryl- 45 liummal készítettek is, alkalmazhatók, melyek mint egyes zománcok alkalmaz­tatnak. Zirkonoxydnak, valamint az előbb említett elemek oxydjainak vagy oxyd­­vegyületeinek fluorvegyületekkel való 50 egyidejű jelenléte által a keletkező zo­máncok ugyanis oly kiváló tapadó szi­lárdságot kapnak, hogy az alapzománc feleslegessé válik. Az u. n. fedő zománc tehát egyidejűleg mint alapzománc is sze- 55 repel, illetve egyetlen zománcréteg vason vagy bádogon elegendő. Fehér zavarosított üveg előállítására például a következő előírás szerint já­runk el: 60 100 rész kvarc, 10 „ folypát, 15 „ szóda, 12 „ zirkonföld 24 „ kryolith. 65 Bevált fehér zavarosított zománcömle­­déket szolgáltat a következő példa: 70 20 rész kvarc, 35 „ folypát, 10 „ szóda, 5 „ magnéziumkarbonát, 8 „ nyers titánföld, 20 „ kovafluornátrium. ThrtúMMHlBÁS

Next

/
Thumbnails
Contents