85878. lajstromszámú szabadalom • Készülék kazántüzeléseknek oxigénnel való fokozott táplálásáera

31 egjelent 1931. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85878. szám. — Ve/53. osztály. Készülék kazántüzeléseknek oxigénnel való fokozott táplálására. Guhl* Willibald mérnök Berlin-Lankwitz és Scherle Ottó szerelő Pfaffenweiler. A bejelentés napja 1923. évi április hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi február hó 10-ike. A találmány tárgya oly készülék, mely­nek bármely rendszerű kazán tüzelésnél a szükséghez képest fokozott oxigén hozzá­­vezetést tesz lehetővé. 5 E készülék lényegében véve a tüzelő­térbe, alkalmas ponton behelyezendő, ön­tött vasból vagy más alkalmas anyagból ké­szült, belül és kívül harántbordákkal ellá­tott üreges hengerből áll, melynek segélyé- 10 vei alulról, külön nyílások útján, friss le­vegőt vagy kellő oxigéntartalmú levegőt ve­zetünk be, mely azután a készülék felső vé­gén, alkalmas nyílásokon át jut a tüzelőtérbe. Ily készülékek magukban véve ismerete- 15 sek. Az eddigi ily készülékek azonban min­den esőiben csak egyetlen, oszthatatlan hen­geralakú részből állottak és az ilyen üreges hengereket mindig különböző nagyságban kellett készenlétben tartani, hogy azok eset- 20 ről-esetre, a tűztér belsejében rendelke­zésre álló üreghez a magasság tekintetében is alkalmazkodhassanak. A szélesség tekin­tetében ezen alkalmazkodást megfelelő számú üreges henger behelyezésével ér- 25 ték eL A találmány szerint már most minden egyes üreges henger több különböző ma­gasságú részből tevődik össze, úgy hogy a készülék esetről-esetre, különböző nagyságú 80 részletek felhasználásával, a tüzelőtér bár­mily magasságához alkalmazkodhatik. A gyakorlatban elegendőnek mutatkozik, ha a fejrészen kívül még három, különböző magasságú részt tartunk készenlétben. 35 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni, négy részből összetevődő foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a négyrészű üreges hengernek hosszirányú középmetszete, ahol is az egyes részek jobb szemléltelés kedvéért egymástól 40 tengelyirányban kissé eltávolítva vannak feltüntetve. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. (a)-val a felül zárt fejrész van jelölve, 45 mely (b) légkibocsátó nyílásokkal és a ke­resztmetszet felénél valamivel túlérő belső (c) harántfallal van ellátva, (d)-vel az ugyancsak belső (c) harántfallal ellátott talprész, (f)-fel és (g)-vel pedig az egy- 50 mástól ismét különböző magasságú közép­részek vannak jelölve, melyek közül az (f) rész két, a (g) rész pedig három belső (c) harántfallal van ellátva. Az (a) fejrészben lévő (b) légkibocsátó nyílások csak egy 55 irányban nyílnak, mimellett az üreges hen­gert a tüzelőtér hátsó részében akként kell elhelyezni, hogy a (b) nyílások előre, a tűz felé legyenek irányítva. Ez azért szükséges, hogy a bevezetett friss levegő közvetlenül 60 érje a tüzelést. A fejrészben lévő nyílások­nak minden oldal felé, különösen pedig kizárólagosan hátrafelé irányuló elrende­zése annál kevésbbé ajánlatos, mert ekkor az oxigéntartalmú levegő nem közvetlenül 65 az égési helyre, hanem jórészt az elvezető csatornába jutna, ahol az céljának többé meg nem felelne. Az egyes részeknek tetszőleges magas­ságú üreges hengerré való összetevését meg- 70 könnyítendő, ezen egyes részek mindegyiké­nek egyik vége a másik, szomszédos rész végének befogadására szánt, karmantyú­­szerű (m) peremmel van ellátva. A találmány szerinti további javítás 75 abban áll, hogy az alsó részben alkalma­zott belső (c) harántfal célszerűen elforgat­ható (h) szabáiyozólappal van ellátva, ' 1 1 1 11 11 • • •

Next

/
Thumbnails
Contents