85842. lajstromszámú szabadalom • Összekötőcsap egyes részekből összeállított játékárúkhoz

Megjelent 1931. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIBAS 85842. szám. — VT/d. osztály. Összekötőcsap egyes részekből összeállított játékárukhoz. Fowler Percy Samuel automobiltechnikus Norbiton (Surrey). A bejelentés napja 1921. évi január hó 15-ike. Angolországi elsőbbsége 1919. évi november hó 27-ike. A találmány tárgya egyes részekből összeállítható já tókárukra vonatkozik, me­lyeknél fémből vagy egyéb anyagból ké­szült bármily alakú hosszúkás darabok 5 vagy rudak egymással, pl. csapok és csa­varok segélyével egyesíthetők, úgy hogy oktatásra és szórakoztatásra alkalmas kü­lönböző tárgyak vagy berendezések állít­hatók össze. 10 Hy játékáruk több íoganatosítási alakja ismeretes. Így pl. oly íoganatosítási alak ismeretes, melynél fémből vagy egyéb anyagból készült rudak vagy tömbök csapok segélyével köttetnek össze. Olya- 15 nők is ismeretesek, melyeknél egyszerű csapok helyett hegyezett köldökcsapok használtatnak. Végre olyanok is ismere­tesek, melyeknél a csapok nemcsak össze­kötő közeg, hanem az összeállítandó játék- 20 áru szerkezeti része pl. lépcsőfok gyanánt használtatnak. Csapok és csavaranyák ugyan megfele­lők, azonban drágák, fából készült hegye­zett köldökcsapok pedig nem elég előnyö- 25 sek és külalakjuk nem tetszetős. A találmány értelmében ezen hátrányok mellőztetnek azáltal, hogy az egyes részek összeköttetésére vasszeg alakjában ki­képezett csap szolgál. Ezen csapok az 30 egyes részek furataiba könnyen dughatok és azokban helytállóan maradnak azon esetben is, ha azok kikopnak, ami akkor fordul elő, ha a szerkezeti részek (fa) pu­hábbak, mint a vas. 35 Mellékelt rajz 1. ábráján a fémből, de előnyösen fából készült rúd van feltüntetve, mely a 2. ábrán nagyobbított léptékben rajzolt csappal az összeállítandó játékáru fő­­szerkezetével köthető össze. A 40 3. és 4. ábrán az 1. és 2. ábrán látható alkatrészek összeköttetése által előállított játékáruk vannak feltüntetve. Az 5. ábrán a csapoknak a furatokból való kihúzására szolgáló kampó van feltün- 45 tetve. Az összeállítandó játéktárgy fából vagy fémből készült egyenes, hajlított vagy szögalakú (1) darabokból áll, melyek kü­lönböző hosszal és négyszögletes vagy 50 egyéb megfelelő keresztmetszettel bírnak. Ezen darabokon egyenlő egymástóli tá­volságokban furatok vannak kiképezve, melyekbe sasszeg gyanánt kiképezett (3) összekötő csapok dughatok. Ezen csapok 55 rozsdának ellentálló réteggel vannak bo­rítva. Ezen csapok az egymással össze­vágó furatokba pontosan illeszthetők és ha a furatok kikopnak a sasszeg egymás­sal párhuzamos két része megfelelően 60 széjjelnyitható, úgy hogy ezen csap kü­lönböző keresztmetszetű furatokba illeszt­hető, ami a találmány főcélja és előnye. Ezen csapok különböző hosszal bírnak és az összeállítandó tárgynál esetleg szer- 65 kezeti rész, pl. (4) merevítő rúd gyanánt is használhatók. A játéktárgy a megfelelően kiválasz­tott hosszal és alakkal bíró részek és csa­pok egymással való összeköttetése által 70 állíttatik elő. A csapok az 5. ábrán látható kampó se­gélyével a furatokból kihúzhatok. Mint ez játékáruknál szokásos egyes farudak na­gyobb és különlegesen alakított végekkel, 75 valamint tömbökkel vagy (5) púpalakű

Next

/
Thumbnails
Contents