85841. lajstromszámú szabadalom • Eljárás, vasuti kocsik csapágyalsórészeinek huzás utján való előállítására

3Ieg.jelent 15(31. évi jimias lió 15-én. M A G Y A K KIRÁLYI J® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIBAS 85841. szám. — V/b. osztály. 20 25 Eljárás vasúti kocsik csapágyalsórészeinek húzás útján való előállítására. Kolbay István máv. gépgyári foellenőr Kispest. A bejelentés napja 1918. évi október hó 24-ike. Már ismeretes a csapágvalsórészeket egy vasiam bből kovácsolás vagy sajtolás úlján előállítani, mely eljárás azonban igen kö­rülményes és költséges, mivel a kovácsvas- 5 tömböt igen erősen kellett nyújtani, hogy a csapágyalsórész csekély falvastagságát a tömbből kihozzuk. A jelen találmány tár­gyát képező eljárás az ismert eljárástól abban különbözik, hogy nem egy kovács- 10 vastömbből, hanem egy vaslemezből indul ki, mely alig vastagabb, mint az előállí­tandó csapágyalsórész fala, úgy hogy a találmány szerinti eljárásnál a nyújtás munkája elenyésző csekély az eddigi el- 15 járásnál szükségelt nyújtási munkához ké­pest. E mellett a csapágyalsórész egyes oly részeit, melyek nagyobb falvastagságot igé­nyelnek. mint pl. a kengyelcsavar tá­masza és a fedél tartócsapjainak beágya­zási szemölcsei, megfelelő alakú és nagy­ságú vastuskók fölhegesztése, rászögelése vagy más módon való fölerősítése által állítjuk elő. A találmány szerinti eljárásnak további nagy előnye abban áll, hogy a húzóműve­­letből kikerülő csap ágyalsórészen igen ke­vés a szerszámgépekkel való megmunká­landó rész, így pl. a portárcsa felvételére való zsebalakú űrt szintén húzás útján 30 kapjuk. A csalóit rajzon a találmány szerint előállított csapágyalsórész egy példakép­­peni kiviteli alakja és annak előállí­tására való eszközök az előállítás külön- 35 böző fokozatában vázlatosan vannak fel­­lünletve. Az 1. ábra két csapágyalsórész előállílására való lemezt mutal, mely az eljárás kiindu­lási munkadarabját képezi. A 2., 3. és 4. ábrák a lemez húzási folyama- *0 tail mutatják. Az 5. ábra a teljesen kész csapágyalsórész felül nézete, a 6. ábra ennek függélyes hosszmetszete és a 40 7. ábra előlnézete. A 8. ábra a húzási művelet után kapott munkadarab függélyes hosszmetszete. A 9. és 10. ábrák a csapágyalsórész és fe­dél közli kapcsolatnak két kivileli alakját 45 mutatják kérész tmetszel ben. A csapágyalsórészt egy kellő nagyság­ban és alakban kivágott lemezből úgy állítjuk elő, hogy azt tűzben meglágyítva egymásután különböző alakú mintákban 50 addig húzzuk, míg a 8. ábrán feltünle­­lelt alakot kapjuk, mimellelt minden egyes csapágyalsórészt külön-külön húz­hatunk vagy pedig kél alsórészt egyszerre húzunk és a húzási folyamat egy közbenső 55 szakaszában a két részt szétvágjuk, mire mindegyik részt külön-külön befejezzük. A kellő nagyságban és alakban kivágott (a) lemezt izzó állapotban a (b) felső odor segélyével fokozatosan oly gyűrű- 60 alakú (c) alsó odorba húzzuk, melynek alaprajza kb. megegyezik két a nyitott részeikkel egymáshoz illesztett csapágy­alsórész alaprajzával. Hogy az (a) lemez szélének összeráncosodását elkerüljük, a(c) 65 odor fölé a (d) gyűrűt helyezzük, mely a lemez széléi a (c) odor (e) vájatában tartja és ráncok vagy l'elhajlások kelet­kezését meggátolja. A (b) odor kihúzása után kapóit munka- 7V darabot haránlirányban a közepén a fe­­nékfelületen végig és az oldalfalak magas­ságának a fenéktől számítva kb. kélhar-

Next

/
Thumbnails
Contents