85839. lajstromszámú szabadalom • Tengeri akna hosszúkés, különösen halhoz hasonló aknaedénnyel

Megjelent 1931. évi junius lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85839. szám. — XlX/h. osztály. Tengeri akna hosszúkás, különösen halhoz hasonló aknaedénnyel. Sprengstoff A.-G. Carbonit cég’ Hamburg'. A bejelentés napja 1917. évi február hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1913. évi október hó 22-ike. 10 15 25 30 Jelen találmány oly tengeri aknákra vo­natkozik, melyeknél az aknaedény hosz­­szúkás, különösen halhoz hasonló, hogy fejjel az áramlás irányába álljon be. Ily aknák a körte- vagy golyószerű aknákkal szemben azon előnnyel bírnak, hogy a víz­zel szemben sokkal csekélyebb ellenállást fejtenek ki. Ezen aknák azonban lemerült helyze­tükben az áramlás és a horgonykötél haj­tása szerint többé-kevésbbé rézsútos hely­zetben állnak be, úgy hogy a csekély víz­ellenállás előnye részben azáltal ismét ve­szendőbe megy, hogy az aknák rézsútos helyzete folytán az áramlásnak nagyobb támadási felületet nyújt, mely az áram­lási irányra függélyes síkra való minden­kori vetületének felel meg. Hogy ily aknák rézsútos elhelyezkedését 20 megakadályozzuk, egy ismert elrendezés­nél a horgonykötél úgy van elrendezve, hogy az aknák hosszközepe előtt hal, míg hátsó vége merev vezérlő szárnyakkal van ellátva. Azt találtuk, hogy a vízszintes úszó hely­zet fenntartására szánt ezen merev ve­zérlő szárnyak a víznek jelentékeny ellen­állást nyújtanak és azt idézik elő, hogy az akna áramló vízben jobban merül alá, mint ily vezérlő szárnyak nélkül való akna. Jelen találmány ezen vezérlő szárnyak elhagyását célozza és a tengeri akna víz­szintes helyzetét azzal biztosítja egyszerű, de megbízható módon, hogy az akna súly- 35 pontja annyira van annak hossz közepe mögé helyezve, hogy az akna lehorgonyn zásánál felhajtása folytán az akna hossz­tengelyét vízszintes irányban beállító for­gási nyomaték keletkezik. A mellékelt rajzban jelen találmány ér- 40 leimében példaképp foganatosított tengeri aknát ábrázol. Ennél megfelelő súlyelosz­tás által az akna súlypontja úgy van hátsó vége felé elhelyezve, hogy hossztengelye úszó helyzetben a víz felszínén a vízszín- 45 hez képest hajlott helyzetet kap (1. ábra), míg a horgonykötél hatópontja a fejvég­hez közel van. Az akna felhajtásának és súlyponthely­zetének tekintetbevételével egyszerű szá­mítás vagy kipróbálás által a horgony­­kötél ezen ható pontjának oly helyzetet adunk, hogy az akna víz alatt pontosan vízszintes helyzetet foglal fel (2. ábra), amennyiben a kötél tartóereje által más­részt keletkező forgási nyomaték épp oly ■nagyra van készítve, (hogy az akna le-50 55 alkalmával ugyanazon iszöggel for-merülés gattatilc el, amellyel ihossztengelye az úszó helyzetben tért. a felületen la vízszintestől el- 60 Egy ilyképp kiképezett fakna az áram­lásnak állandóan a (legkisebb ellenállást nyújtja és igen ferős áramlásban is majd­nem tökéletes nyugalomban fmarad. A 65 rajzban feltüntetett szárnyak itisztán csak a vízszintes síkban való vezérlésre szol­gálnak és el is maradhatnak. Szabadalmi igény: Űszóakna hosszúkás, különösen halhoz ha- 70 sonló aknaedénnyel, melynél <a horgony-

Next

/
Thumbnails
Contents