85757. lajstromszámú szabadalom • Gáztüzelésű égető vagy szárítókemence téglák, fazekasárúk és egyéb árúk gyártására és mésefféle célokra

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 85757. SZÁM. — XVII/b. OSZTÁLY. Gáztüzelésű égető vagy szárítókemence téglák, fazekasáruk és egyéb áruk gyártására és másefféle célokra. Marlow John Henry igazgató Stoke-on-Trent. A bejelentés napja 1921. évi julius hó 30-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1920. évi julius hó 30-ika. A jelen találmány téglák, fazekas- és más áruk gyártására s egyéb célokra szol­gáló gáztüzelésű égető- vagy szárító ke­mencékre vonatkozik és célja a gáz, vala-5 mint a levegő vezetését és szabályozását akként tökéletesíteni, hogy a kemencében urailkodó hő intenzitását nagymértékben fokozzuk éis így a kemencében levő áruk elkészítését előnyösen foganatosítsuk és 10 hogy a tüzelőanyagnak gazdagságos hasz­nálatát érjük el. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának két példaképem foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 15 1. ábra a találmány értelmében szer­kesztett alagútszerű boltos kemence egy részének vízszintes metszete. 2. ábra függélyes metszet az 1. ábrának Y—Y vonala szerint. 20 3. ábra haránitmetszet az 1. ábrának Z—Z vonala szerint. 4. ábra a 3. ábra szerinti kemencének egy részét kissé módosított alakjában mutatja. 25 Az ábrákon (U)-val a boltos kemence (V)-vel ennek belseje, (W)-vel pedig a kezelendő áruk továbbítására szolgáló ko­csi van jelölve, ahol is a felsorolt részek a szokásos módon vannak kiképezve. 30 A találmány szerint már most a gázt a szokásos gázfejlesztőből a kemence mind­két oldalán elrendezett (a) csatorna útján a (c) tolóka segélyével szabályozott (b) nyí­láson bocsátjuk át és ezután az (1) égési 55 kamrába vezetjük. Az elégetéshez szük­séges, a gázzal keverendő levegő a (d) csövek sorozatán áramlik át, amelyek a kemencének (x) kibocsátó végétől hossz­irányban nyúlnak ki, némely esetben azonban ezek a (d) csövek a kemence ol- 40' dailfalain át is terjedhetnek. A (d) csövek útján bebocsátott levegő az (e) kamrába áramlik és az ezen kamra falában kiképe­zett (f) kibocsátó nyíláson való áthaladás ultán az (1) kamrában a beérkező gázzal 45 találkozik, mely kamrában ekként elégés megy végbe és láng képződik. Az (1) égési kamrából kitóduló említett láng az ezen kamra falában kiképezett (g) nyíláson ha­lad át és a második (2) égési kamrába tó- 50 dul, majd a kemence bebocsátó vége felé vezettetik és pedig a (b) csatorna útján, mely a feltüntetett módon egyenlőtlen mélységű vagy lépcsőzetes kiképzésű oly célból, hogy az a gáz áramlását akként 55. gátolja vagy szabályozza, hogy a (p) nyí­lásoknak, csöveknek vagy lángzóknak, gázzal való táplálása kiegyenlítessék és ezzel a gáznak a (h) csatorna távolabbi végéhez, ill. a legtávolabbi (p) csőhöz 60 vagy lángzóhoz való heves odatódulása megakadiályoztassék. Az említett (p) nyí­lásokat, csöveket vagy lángzókat változó átmérőkkel szerkeszthetjük, ahol is a leg­bővebb nyílás vagy csőfurat a feltünte- 65 tett módon a (2) égési kamrához legköze­lebb van. Némely esetben célszerű egyen­lőtlen vagy változó magasságú csöveket vagy lángzókat alkalmazni. A (d) csöveken át bebocsátott levegő 70 áramát fojtjuk vagy elzárjuk, abban az esetben, ha a kemencében uralkodó hő­mérséklet bizonyos időre meghatározott mórtéket meghalad: ez esetben a gáz ára­mát átbocsátjuk a (k) kamrába, a (j) csö- 75 vek (j2) végein át. Majd ezt az áramot az (m) nyíláson át a (2) kamrába vezet­jük, ahol az az (1) kamrából a (g) nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents