85754. lajstromszámú szabadalom • Többszörös vetélővel bíró szövőszék

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI X^g® SZARADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 85754. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. Többszörös vetéló'vel bíró szövőszék. Wagemans Joseph Emil és Ledewyn Gustave szövőgyári igazgatók Anűerlecht-Brüssel. A bejelentés napja 1914. évi junius hó 15-ike. Belgiumi elsőbbsége 1913. évi junius hó 16-ika. A jelenleg használatos szövőszékeknél, főleg pedig azoknál, melyek „revolver­szövőszék" elnevezés alatt ismeretesek, a szövőszék fonalszakadás vagy vetélőki-; 5 iirülós esetén a villatartónak a kapcsoló -emelőre való közvetlen behatása által ön­működően megáíllíttatik. Jelen találmány tárgya oly fijitások, melyek a szövőszék szakadatlan tovább-10 működésiéit teszik lehetővé anélkül, hogy fonalszakadás vagy üres vetélő esetén al szövőszéket meg kellene állítani, mirnel­lett a következő vetélő önműködően mun­kahelyzetébe hozatik. 15 A találmány továbbá oly berendezésre vonatkozik, mellyel a regulátor működé­sét a vetülékfonal elszakadása vagy a ve­télő kiürülése esetén úgy szabályozhat­juk, hogy a szövőszék mindaddig üresen 20 jár, míg a legközelebbi vetélő munkahely­zetébe nem jutott, hogy ily módon a szö­vetben elváltozásokat ós hibákat elkerül­jünk. A találmány további célja abban áll, 25 hogy a szövőszék önműködően megálljon, ha az összes vetélők kiürültek, úgy, hogy a munkás csak akkor tudja a gépet ismét megindítani, ha a revolverdobot újból megtölti. 30 A találmány keretébe tartoznak még más újítások is, pl. a vezérlőtengely ki­kapcsolásánál működésbe lépő fékszerke­zet, amint azt a következőkben részlete­sebben ismertetjük. 35 A csatolt rajzon a találmány tárgya példakép vett foganatosítási alakjában' van feltüntetve, nevezetesen az 1. ábra az újításokkal ellátott szövőszék vázlatos elölnézete, a 2. ábra ugyanannak felülnézete, a 40 3. ábra a szövőszék oldalnézete az 1. és 2. ábrák baloldaláról nézve, a 4. ábra ugyanilyen jobboldali nézeit. Az ismeretes kiképzésű szövőszék áll­ványa (l)-gyel van jelölve. 45 A jelenleg használatos revolverszövő­székeknél a (2) villatartó a vele összekö­tött (6) híd közvetítésével közvetlenül hat az (5) kapcsolóemelőre, amennyiben a (3) villa a vetülékfonal szakadásánál 50 vagy a vetélő kiürülésénél a (4) kalapács­csal jön kapcsolatba, melyet a (49) tenge­lyen ülő (48) excenter ide-oda mozgat. A találmány szerinti szövőszéknél a (6) híd az 1. és 2. ábrából kitetszőleg sajátsa- 55 gosan van kiképezve és többé nem hat az (5) kapcsoló emelőre, mikor a (7) csap­szeg körül kilendül. Ellenkezőleg, a (6) hídrész kilengései azt eredményezik, hogy a (8) és (9) emelők szabad végei lengésbe 60 jönnek. Ezen emelők közül a (8) emelő alsó végével a szövőszék egész szélessé­gére kiterjedő és az állvány két külső merevítő rúdjában ágyazott (10) rúdon van megerősítve, míg a másik (9) emelő 65 alsó végével ,a (10) rúddal párhuzamos rúdhoz van erősítve és ugyancsak az áll­vány külső merevítő rúdjaiban van ágyazva. A (10) rúdon a szövőszék bal oldalán a 70 (12) kar van megerősítve (2. ábra), mely a (10) rúdnak a (8) emelő kilengése által létrehozott forgásánál emeltetik és az is­meretes (13) regulátor zárókilincsét emeli, miáltal a szövet láncfonalának fel- 75 tekerése megakadályoztatik, ha a leírt berendezés a vetülékfonal szakadása vagy ,a vetélő kiürülése esetén a (2) villa-

Next

/
Thumbnails
Contents